Viktigst med tidlig innsats

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 17/1 2017.

Cecilie Knibe Hansen (AP) skrev i Lillesands-Posten 13. januar et innlegg om lærertetthet som krever noe oppklaring og nyansering.

Først vil jeg konstatere at et av KrFs hovedfokus, både lokalt og nasjonalt, er arbeid med tidlig innsats. Temaet omfatter mange fagområder, blant annet barnehage, skole, helsestasjon, familiesenter, kultur og frivillighet. Vi mener at med forebyggende tiltak, og rask oppfølging av barn spesielt i de første viktige årene i livet, vil lønne seg i det lange løpet. Både samfunnsøkonomisk, men fremfor alt for de personene det gjelder.

Når det gjelder skole og lærertetthet, så er det riktig å si at Lillesand kommune ligger på gjennomsnittet sammenlignet med Aust-Agder fylke og nasjonalt nivå. De siste tallene som ble presentert for bystyret var i forbindelse med Tilstandsrapport for Lillesandsskolen i oktober 2016, og de bekrefter dette. Jeg vil samtidig presisere at lærertetthet ikke alene er en indikator for kvalitet på skolen, selv om dette er en viktig faktor blant mange.

Det er viktig å se til helheten. KrF har verken nasjonalt eller lokalt lagt skjul på at vi jobber for tidlig innsats – over hele linjen. Nasjonalt har KrF vært med på å sikre flere ansatte i barnehagene, med en helårsvirkning på over 400 mill. kroner. KrF har også i budsjettforhandlingene igjen fått gjennomslag for midler til arbeid med tidlig innsats i skolen, og økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra 1. januar 2017. KrF ønsker en nasjonal norm for lærertetthet i 1.-4. trinn. Skolehelsetjenesten har også fått 150 mill. kroner ekstra.

Lokalt har KrF fulgt samme linje, og sikret gjeninnføring av bemanningsnormen i barnehage i 2017. Noe vi tror at både Arbeiderpartiet og Utdanningsforbundet applauderer. I de aller første årene av barnas liv er de ekstra sårbare og trenger oppfølging og omsorg. Dette er en del av arbeidet med tidlig innsats. Vi har i Lillesand i mange år sikret nok midler til Enhet for tverrfaglig helse som blant annet omfatter helsestasjon og familiesenter, og inntil nylig SLT-funksjonen. Vi har vært med på å gi penger til frivillighet, og vært en pådriver for etablering av frivilligsentralen. Dette har med et helhetlig syn å gjøre.

Knibe Hansen påstår at KrF og Høyre fjernet 1 million fra barnetrinnet i budsjettvedtaket i desember 2016. Dette er ikke sant. I forslaget som bystyrets flertall vedtok ble den totale rammen for skole og barnehage på over 133 millioner kroner redusert med kun 1 million, sammenlignet med Rådmannens forslag. Men det ble ikke lagt noen føringer på hvordan inndekning skal skje. Dette for å gi administrasjonen frihet til å prioritere, og dette skal redegjøres for i formannskapets februarmøte. Tilskudd til tidlig innsats i skolen er en av de tingene som KrF forventer skal sikres.

Fakta viser at KrF har gjort mye både lokalt og nasjonalt for å styrke både barnehage og skole, men vi retter fokus på de første årene, hvor vi tror at pengene gjør mest nytte.

Ved å gi bedre oppfølging og hjelp til elevene i barnehage og i barneskolen, vil flere elever oppleve mestring og motivasjon, og ha bedre forutsetninger til å gjennomføre resten av skoleløpet.

 

Andreas Brovig
Gruppeleder KrF


av

Stikkord: