Vi har et stort ansvar

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 6. februar 2018

Dessverre hadde jeg ikke anledning til å være tilstede i forrige ukes formannskapsmøte, der blant annet sak om nettsalg av øl ble behandlet. Så jeg skriver dette innlegget med et lite forbehold om at jeg ikke fikk med meg hele debatten, kun det som er referert i fredagens utgave av Lillesandsposten. Men vedtaket som ble fattet taler klart og tydelig for seg; H og FrP ønsker å føre en uansvarlig alkoholpolitikk i vår kommune. De evner ikke å se at øl levert på døren med et rimelig leveringsgebyr, bestilt fra en butikk utenfor kommunen, kan by på store utfordringer for dem som allerede strever med alkoholisme.

Innledningsvis vil jeg presisere at de aller fleste blant oss har et kontrollert forhold til eget alkoholkonsum, og nettopp det at vi har begrenset med utsalgssteder og regulerte åpningstider, hjelper folk til å planlegge og på den måten ha et reflektert forhold til sitt forbruk. Men mange strever, og altfor mange barn får sin barndom ødelagt grunnet rusmisbruk. Vi vet at alkoholrelaterte skader koster det norske samfunn 22 milliarder årlig. For ikke å nevne de menneskelige skadene og påkjenningene som nok er mye større enn hva som kan måles i krone og øre.

Hele 90 000 barn lever i hjem med rusmisbruk, og at hele

200 000 barn opplever foreldres alkoholvaner som problematisk. Og i må ta inn over oss at disse barna finnes også i Lillesand.

Det er godt å lese at Sp, Ap, SV og PP tok til motmæle i denne debatten. All honnør til dem for det. Og i god tro går jeg ut i fra at Venstres representanter er med og sikrer at formannskapets vedtak ikke går igjennom i bystyret.

Alkoholmisbruk er en alvorlig og økende folkehelseutfordring i samfunnet vår, og jeg tenker at det må skyldes manglende kunnskap og innsikt når jeg leser at en av Høyres representanter argumenterer «at det ikke er min oppgave som politiker å gjøre livet vanskelig for folk», og trekker frem hensynet til bevegelseshemmede og eldre søm høyeste prioritet. Selvfølgelig skal vi strekke oss langt for å legge til rette for disse, men selv er jeg trygg på at nettopp «grupper» som eldre og bevegelseshemmede har ingen problemer med å forstå at vi må føre en poltikk som verner de aller mest sårbare i blant oss.

Ansvarlighet er stikkordet for hva slags alkoholpolitikk vi må føre. Og bekvemmelighetshensyn for flest, må aldri gå foran solidaritetshensyn til dem som faktisk strever med alkoholisme, og ikke minst deres pårørende.

Vi som politikere kan ikke åpne opp for ordninger som nettbestilling av øl levert på døren, nettopp fordi vi ikke ønsker å legge til rette for at noen i vårt lokalsamfunn skal kunne sitte i isolasjon med sin alkoholisme, uten mulighet for medmennesker rundt til å merke at de strever.

For meg er det et paradoks dersom vi som politisk ledelse setter inn ressurser på gode og målrettede folkehelseprosjekter for å ta tak i levekårsutfordringer i vår kommune, samtidig  som vi systematisk åpner opp for liberaliseringer i alkoholpolitikken.

Her må H og FrP våkne opp. Nasjonalt ønsker de liberaliseringer i form av flere utsalgssteder og lengre åpningstider, selv om all forskning gjennom flere tiår viser at det er en helt klar sammenheng mellom forbruk og overforbruk og misbruk. Lokalt evner de heller ikke å se at liberaliseringer i alkoholpolitikken rammer enkeltpersoner og familiers liv. Jovisst er alkohol for mange knyttet til fest, hygge og feiring, men for andre er den knyttet til avhengighet, mørke, vold, utrygghet, familieoppløsning og isolasjon. Det er helt avgjørende at vi setter rammer for distribusjon og salg – at vi politikere er vårt ansvar bevist og velger å føre en solidarisk og ansvarlig alkoholpolitikk.

Jorunn E. G. Lossius

Varaordfører


av

Stikkord: