Verdig alderdom

Eldre skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger, når de trenger det.

Derfor må løsninger og tiltak tilpasses den enkeltes behov. Eldre skal ha et godt og trygt hjem, enten de bor på et sykehjem, i omsorgsboliger eller i egen bolig. KrF vil legge til rette for at eldre kan få dekket sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Det gir livskvalitet i hverdagen!

KrF vil gi lovfestet rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov, sikre at verdighetsgarantien oppfylles, styrke eldresentre og frivilligsentraler og ha en storsatsing på hjelp til demenssyke.

Lillesand KrF vil arbeide for

– Videre utvikling av Høvågheimen, med nærliggende borettslag

– At Dovreområdet utvikles til fremtidens helsesenter, med et komplett tilbud for eldre,

borettslag, sosiale møtesteder og adgang til grøntområder.

– Å styrke kommunens arbeid med hverdagsrehabilitering og hjemmebaserte tjenester, slik

at flere kan bo hjemme lenger med en verdig alderdom

– Mulighet for fortsatt drift av Sjømannshjemmet i kommunal eller privat regi

– Medinnflytelse ved tildeling av kommunale tjenester for eldre

– Å sikre nok sykehjemsplasser og behandlingstilbud for eldre.

– Tilgang til kollektivtransport i hele kommunen, eventuelt i samarbeid med drosjenæringen

– Internettkurs for eldre

– Fokus på faglig kvalitet og brukermedvirkning

– Utvikling og bruk av velferdsteknologi

 

Godt valg!

 

Turid Jacobsen

Listekandidat Lillesand KrF

DSC_0029

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 4. september 2015


Publisert

i

,

av

Stikkord: