Ungdommens stemme må bli hørt!

KrFs 2. kandidat – og ungdomskandidat – i Lillesand 2019.

Leserinnlegg. Ungdom under 18 år har ikke stemmerett og samme mulighet til å påvirke som oss andre, men de har en stemme som det er viktig å lytte til. Det er de som vet hvordan det er å vokse opp i Lillesand i dag, hvordan det er å gå på skole, om vi har et ungdomsvennlig kollektivtilbud eller om det er plass til ungdommen i bymiljøet i Lillesand.

Nasjonalt har KrF kjempet for lovfesting av ungdomsråd i alle kommuner. Dette er viktig fordi ungdom trenger å bli hørt, og det er viktig at avstanden til politikerne ikke blir for stor.
I Lillesand har vi et barne- og ungdomsråd med talerett i de ulike utvalgene og med fast taletid i bystyret. Jeg er stolt over at vi har et råd i kommunen med barn og unge som blir lyttet til av politikerne og som får være med å påvirke i de politiske sakene som angår oss.

Elevrådene på skolene må få større innflytelse i saker som angår dem. Tanken med elevrådet er at det skal være elevenes talerør på skolen. Det er gjerne ti ganger så mange elever på skolen som lærere og rektor til sammen. Det er da selvfølgelig at den største gruppen på skolen, elevene, skal ha muligheten til å påvirke sin egen skolehverdag. Elevdemokratiet i dag fungerer ikke som det skal. I dag tar de for liten plass og får ikke være med å påvirke i de sakene de burde. Dette ønsker jeg som politiker i Lillesand at vi skal gjøre noe med.

I KrF er vi opptatt av gode oppvekstvilkår. Vi må tilrettelegge for trygge og rusfrie miljø med gode forbilder som forebyggende tiltak. Ungdomshuset i Lillesand og Grasrota i Høvåg er viktige tilbud. Slike sosiale arenaer skaper trivsel og tilhørighet som ikke må undervurderes. Dessuten er det lønnsomt for samfunnet i et langt perspektiv siden det forebygger frafall, mobbing, mistrivsel og rusmisbruk. Det er viktig å tenke langsiktig når man diskuterer slike kulturtilbud for ungdom. Det er også avgjørende med gode tilskuddsordninger som gjør tilbudet bedre. Det er mange frivillige aktører i Lillesand som er viktige for å gi ungdom god oppvekst, deriblant organisasjoner, foreninger, idrettslag og menigheter.

Det er viktig at ungdomspolitikken blir mer enn fritidsaktiviteter, blant annet er helse noe dagens ungdom er opptatt av. Tilbudet med helsesøster i skolene må styrkes da et økende antall ungdom sliter med psykiske problemer og stress. Det er viktig at helsesøstrene er tilstede og tilgjengelige på skolene i Høvåg og Lillesand når ungdommen trenger dem. KrF har fått gjennomslag for at livsmestring og folkehelse skal inn i læreplanene fra 2020. Elevrådene bør da få en aktiv rolle med hvordan dette innarbeides som en viktig del av undervisningen i skolen.

Vi som politikere må jobbe for at ungdom i kommunen vår føler seg hørt. De skal føle seg hørt av lærerne, skoleledelsen og av oss politikere. Jeg stiller selv til valg for KrF i Lillesand for å kunne være med å løfte ungdommens stemme i politikken. Vi trenger unge og engasjerte i bystyret i Lillesand. I år er det flere unge kandidater til årets kommunevalg. Derfor ønsker jeg at dere velger å stemme slik at også ungdommen får sin plass. Jeg tror at et bystyre som er sammensatt av både unge, voksne og eldre vil gi den beste politikken og føre til gode beslutninger for vår fantastiske kommune. Godt valg!

Jona Lie

2. kandidat, Lillesand KrF


Publisert

i

av

Stikkord: