Trafikksikkerhet for barn og unge

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 11. mars 2016. 

Lillesand KrF gikk høsten 2015 til valg på å bidra til å legge samfunnet til rette for barn og unge. KrF lovte å tidlig i bystyreperioden fremme konkrete tiltak som gjør hverdagen tryggere for barn og unge som ferdes i trafikken. Allerede i desember fikk vi et enstemmig bystyre med på et forslag om å be om en sak via trafikksikkerhetsutvalget om sikring av skoleveier, som skal inneholde en oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen.

Lillesand kommune har hatt fokus på trafikksikkerhet, og KrF er glad for at kommunen har et engasjement med Trygg Trafikk. Dette ønsker vi å følge opp videre. Vi vil også ha fokus på utbygging av gang- og sykkelveier i hele kommunen. Et konkret eksempel er utbyggingen av GS-vei på Heldalslia, som vi sammen med ordføreren lovte i valgkampen. Utbyggingen blir nå gjennomført og gir en sikrere skolevei for mange elever på Tingsaker skole.

I sist møte i Planutvalget behandlet politikerne oppstart av revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet. Målet med planen er å øke trafikksikkerheten i kommunen gjennom et systematisk og kontinuerlig arbeid. Trafikksikkerhetsutvalget vil ha en sentral rolle i arbeidet med planen. Administrasjonen foreslår i sin saksfremstilling at kommende plan for 2016 – 2019 skal fokusere på barn og unge og mot barns sikkerhet i trafikken knyttet til skolevei. Nettopp det KrF gikk til valg på, så vi gleder oss til å være med og jobbe med denne planen, og ser frem til å få på plass en god og konkret plan for hvordan vi kan sikre trygge skoleveier og trafikale forhold spesielt for våre barn og unge. Kan vi legge til rette gode trafikkforhold for barn og unge, vil det være godt for alle.

 

Andreas Brovig
Gruppeleder

Bjørn Hagen
Medlem av Planutvalget

Lillesand KrF


Stikkord: