Tilrettelegging for frivillighet

Lillesand KrF ønsker å være med og skape et lokalsamfunn der vi alle bryr oss om og stiller opp for hverandre. Kommunens mange ulike lag og foreninger spiller en sentral rolle i nettopp dette.

Lillesand er helt avhengig av alle enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats på mange ulike vis, enten det gjelder idrett, kor, korps, ungdomsarbeid, oppdrag formidlet via frivillighetssentralen også videre.

De frivillige fellesskapene, foreningene og lagene har også en stor egenverdi. Når folk selv velger å bruke tid på frivillig arbeid, gir de av seg selv til andre og de får også mye tilbake. Det skaper samhold, tilhørighet, engasjement og gode relasjoner mennesker imellom. Mange oppgaver har frivillige og ideelle også mye bedre forutsetninger for å løse enn det offentlige virksomheter har. Bare tenk på viktigheten av frivilligheten i et folkehelseaspekt. Et oppvekstaspekt. I møte med behovene vi har, og i fremtiden i større grad vil møte, innenfor eldreomsorg, integrering og inkludering?

Et godt samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor kan gi stor gevinst, derfor har kommunen ved politikerne en viktig rolle i å støtte opp under og å skape gode rammebetingelser for frivillig virksomhet, selv i en tid med stram kommuneøkonomi.

Lillesand KrF vil i kommende periode arbeide for bedre økonomiske, og ikke minst mer forutsigbare støtteordninger for frivillige og ideelle lag og organisasjoner. Dette fordi vi ønsker at så mange som mulig skal få muligheten til å engasjere seg i ting de er opptatt av, men også fordi vi vet at relativt små støttemidler, kan generere svært mye verdifull frivillig virksomhet.

Uten frivillighet, dugnadsånd, og små og store ildsjelers innsats stopper Lillesand opp!

DSC_0074

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius

Ordførerkandidat Lillesand KrF

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 31. juli 2015