Stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse

fylkestinget210612

Etter fire år som politiker i bystyre og fylkesting er det flere ting jeg er stolt av å ha vært med på å gjennomføre. En av dem er en stor satsing på skolehelsetjeneste og ungdommers psykiske helse.

Nasjonal statistikk viser at en stor andel av unge har psykiske plager som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. Folkehelserapporten 2014 fra Folkehelseinstituttet viser at dette gjelder inntil 20 prosent av alle barn og unge. Vi som er folkevalgte må sikre at det er nok ressurser i skole og helsevesenet til å følge opp unge som trenger hjelp og oppfølging.

Kommunens helsetjeneste har via familiesenter og helsestasjon mange dyktige medarbeidere som hjelper mennesker gjennom hele livsløpet, med både rådgivning, behandling og annen hjelp. Jeg er glad for at KrF sammen med flertallet i bystyret i budsjettvedtaket for 2015 øremerket ekstra midler til denne disse viktige kommunale tjenestene.

KrF har også gjentatte ganger i denne perioden fremmet forslag om å beholde helsesøsterstilling i 40% på Møglestu videregående skole, og sammen med våre samarbeidspartier har vi klart å sikre dette. Helsesøster må være tilgjengelig for elevene når de trenger det. Samtidig er skolehelsetjeneste mer enn bare helsesøsterstillinger. Miljøterapeuter, psykologer, psykiatriske helsesøstre og andre spesialister kan også gi nødvendig hjelp og oppfølging.

Fylkeskommunen har hatt andre økonomiske muskler enn kommunen, og som medlem av fylkestinget har jeg nylig fått være med på å sette av 6 millioner kroner over tre år rettet mot å bedre ungdommers psykiske helse i videregående skole. Det vil nå fra og med 2015 blant annet opprettes nye fagstillinger for arbeid med elevers psykiske helse og etableres prosjekter for arbeid mot mobbing i skolen og for å styrke arbeidet med elevers psykiske helse. Min forhåpning er at dette vil bety at flere ungdommer kan få hjelp.

Psykiske utfordringer kan gi store konsekvenser i et ungt menneskes liv, og ha stor påvirkning på personens fremtid. Arbeid for å forebygge og bedre ungdommers psykiske helse handler både om å redusere lidelse og gi økt livskvalitet til ungdommer. Samtidig vil det gi mange samfunnsgevinster hvis færre i voksen alder trenger langvarig oppfølging på grunn av utfordringer tidlig i livet.

KrF har levert, både i Lillesand bystyre og i Aust-Agder fylkesting, når det gjelder å satse på ungdommers psykiske helse. Men det er mye mer vi kan gjøre, og vi vil i neste periode følge opp dette viktige temaet. En stemme på KrF er en stemme for satsing på barn og ungdoms psykiske helse.

Andreas Brovig (KrF)
Kandidat til bystyre og fylkesting

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 21/8 2015


av

Stikkord: