Reservasjonsretten viktig – men ikke en kommunal oppgave

Uttalelse fra årsmøtet til Lillesand KrF 03.02.2014. Lillesand KrF er bekymret over den pågående debatten om legers reservasjonsmulighet. Vi mener at en reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til kommunene.

lege

Lillesand KrF er bekymret over den pågående debatten om legers reservasjonsmulighet. Vi er glad for at regjeringen har inngått en forpliktende avtale med KrF om at både pasientenes rettigheter sikres og legers samvittighetsfrihet ivaretas. Men vi mener at en slik reservasjonsmulighet bør hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til kommunene.

Reservasjonsdebatten er ikke en abortomkamp og innebærer ingen endring i abortloven. Denne saken handler om legers samvittighetsfrihet. Samvittighetsaspektet i spørsmål knyttet til etiske refleksjoner om liv og død må anerkjennes og så langt som mulig, tas hensyn til.

Lillesand KrF mener det er viktig å merke seg:

–          Samvittighetsfrihet er nedfelt i FNs menneskerettigheter og er en av de viktigste kvaliteter ved et demokratisk samfunn.

–          Europarådet vedtok i 2010 en resolusjon om at helsepersonell skulle sikres reservasjonsrett, også ved henvisning til abort.

–          Reservasjonsmulighet handler om samvittighetsfrihet, samtidig som lovmessige rettigheter blir ivaretatt.

Spørsmål om å oppfylle menneskerettigheter må sikres av nasjonalforsamlingen, ikke kommunestyrene. Avtalen mellom H, FrP og KrF som skal sikre reservasjonsmuligheten er bindende, og vi forventer at den følges opp. Vi forventer også at dette blir en nasjonal oppgave. Når Lillesand bystyre skal behandle høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet vil KrF arbeide for et svar som er i tråd med denne uttalelsen.

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: