Politisk program 2015-2019

Steinsasen
Steinsåsen, Steindal

Politisk program for Lillesand KrF 2015-2019

Kjære velger!
Du er nærmere KrF enn du tror! Les dette program med hode og hjerte. Kanskje er KrF ditt parti!
Vi vil prioritere barn og unge | 1 Hjerterom for barn | 2 Hjerterom for unge | 3 Hjerterom for eldre | 4 Hjerte for kirke og kultur | 5 Hjerterom for sårbare grupper | 6 Hjerterom for bo- og bymiljøet | 7 Hjerte for dyr og natur | 8 Hjerte for kommunen vår | Hva Kristelig Folkeparti står for


Vi vil prioritere barn og unge

Lillesand er en fantastisk kommune å bo i. Sjøen, den unike skjærgården, heiene med uberørt natur og blinkende tjern, åser med havutsikt, et innbydende sentrum, nærhet til kulturtilbud, kjøpesenter, en flott motorvei, – vi har det som plommen i egget, midt i «Sørlandsbyen». Er det noe mer vi da trenger?

Nasjonal statistikk viser at det i Lillesand finnes flere grupper som har store udekkede behov og trenger å få oppmerksomhet fra politikerne. Barn og unge er en slik gruppe. Mange av dem har ikke sterke talspersoner, og kan lett nedprioriteres når penger skal fordeles.

KrF har en ideologi som står for rettferdighet og medmenneskelighet, og vi vil være en «stemme for de stemmeløse» også i Lillesand.

KrF vil i denne periode høyne livskvaliteten og trivselen til barn og unge.  Vi som blir valgt av dere velgere skal ta på oss «barnebriller» og se sakene vi behandler fra barnas ståsted. Det vil gjelde tiltak ikke bare innen skole og barnehage, men også veier, bymiljø, kultur og fritid. En indikator på at vi lykkes er at flere barnefamilier velger å bosette seg i vår kommune. Så vet vi av erfaring, at der barna trives, der vil også voksne og eldre trives!

1 Hjerterom for barn

Vi ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår.

Vi vil arbeide for:

 • Valgfrihet for foreldre til å være hjemme med små barn – innføre lokal kontantstøtte.
 • At Brentemoen skole består og fyller sentrum med barn.
 • At lærerne får etter- og videreutdanning.
 • Større bruk av «besteforeldre» i barnehagene.
 • Frukt til alle grunnskoleelever i skolen – prøveprosjekt med varm mat.
 • At gang- og sykkelstier utbygges der barn ferdes.
 • Lett tilgjengelig lekeplasser i sentrum og ved handelsområder.
 • Å tilrettelegge gode badeplasser i Høvåg med for eksempel sand og lekeutstyr.
 • Økt voksentetthet i barnehagene.
 • Å følge opp kommunens engasjement med Trygg Trafikk.
 • Å oppmuntre frivillig arbeid med barn og unge.
 • Å sikre nok ressurser til opprusting av lekearealer.
 • Gode overganger mellom barnehage og skole.

2 Hjerterom for unge

Ungdomstiden kan være vanskelig for mange. Krav på skolen, blant venner, og til å lykkes er svært høye, og mange mister selvtilliten. Vi vil arbeide med tiltak som er forebyggende i forhold til psykisk helse. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen, er viktige verktøy i dette arbeidet.

Vi vil arbeide for:

 • Sterkere fokus på psykisk helse for unge.
 • Større tilgjengelighet til helsesøster på skolene.
 • At Ungdomstrinnet i Høvåg beholdes.
 • At kommunen satser på lærlinger/læreplasser.
 • Støtte til kristent ungdomsarbeid som UNG og PUSH.
 • Sikre at idrettslag og organisasjoner får støtte til kulturelle og sosiale miljøtilbud.
 • Økt støtte til breddeidrett.
 • Støtte alkoholfrie ungdomsmiljø.
 • Stort fokus på trafikksikkerhet for unge, og utbygging av sykkelstier i både Høvåg og Lillesand.
 • Videreføre støtte til MOT – antimobbetiltak i skolen.
 • Fokus på et godt læringsmiljø og kvalitet i Lillesandskolen.
 • Et godt hjem-skole-samarbeid.

3 Hjerterom for eldre

Folk lever lenger og er lengre friske i dag enn for bare få år siden. Flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester. Men vi har fortsatt en stor gruppe som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige.

Det er ikke bare helse og omsorg som er behovet. Mange trenger et sosialt tilbud som gir livsglede. Eldre har erfaring og kunnskap som mange ønsker å bruke i arbeid og samfunnsliv. Dette kan kommunen legge til rette for.

Vi vil arbeide for:

 • Videre utvikling av Høvågheimen, med nærliggende borettslagstilbud.
 • At Dovreområdet utvikles til fremtidens helsesenter, med et komplett tilbud for eldre, borettslag, sosiale møtesteder og adgang til grøntområder.
 • Å styrke kommunens arbeid med hverdagsrehabilitering og hjemmebaserte tjenester, slik at flere kan bo hjemme lenger og få en verdig alderdom.
 • Mulighet for fortsatt drift av Sjømannshjemmet i kommunal eller privat regi.
 • Medinnflytelse ved tildeling av kommunale tjenester for eldre.
 • Å sikre nok sykehjemsplasser og behandlingstilbud for eldre.
 • Tilgang til kollektivtransport i hele kommunen, eventuelt i samarbeid med drosjenæringen.
 • Internettkurs for eldre.
 • Fokus på faglig kvalitet og brukermedvirkning.
 • Utvikling og bruk av velferdsteknologi.

4 Hjerte for kirke og kultur

Den kristne kulturarven er grunnlaget for samfunnet vi lever i.  Åndelige og kulturelle opplevelser ivaretar helheten i menneskers liv. Derfor vil vi legge til rette for kirke, menigheter og kulturorganisasjoner.

Vi vil arbeide for:

 • Å bidra til å skaffe nytt menighetshus i sentrum.
 • At Den Norske Kirke har tilstrekkelige ressurser til å utføre sine tjenester og kan opprettholde to menighetskontorer.
 • At frimenighetene i kommunen gis støtte og gode rammevilkår for sitt arbeid.
 • Gode og forutsigbare støtteordninger til lag og foreninger.
 • Å legge til rette for at menighetene får gjennomført trosopplæring og får midler til dette.
 • At kirkebrygga i Høvåg renoveres.
 • Å støtte opp om det rike kulturliv vi har i Lillesand.
 • At frivilligsentralen drives på bredest mulig grunnlag, med nødvendig støtte fra kommunen.
 • Å ansette turistverter i sentrum om sommeren.
 • At adkomst til Kulturtilbudene legges til rette for funksjonshemmede.

5 Hjerterom for sårbare grupper

Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk.

Vi vil arbeide for:

 • Å begrense tilgjengeligheten til alkohol innenfor rammene av rusmiddelspolitisk handlingsplan.
 • Intensivering av kontrollene på skjenkestedene.
 • Å sikre flere alkoholfrie arenaer.
 • Et verdig bo- og tjenestetilbud til personer som sliter med rus/psykiatri.
 • Videreføring av «Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge» (SLT ordningen).
 • Å sikre ressurser og faglig kompetanse i barnevernet.
 • God integrering av de innvandrere kommunen tar imot – etablere en faddertjeneste.
 • Å slutte opp om lengeværende asylbarn.
 • Raus holdning til bosetting av flyktninger.
 • Å utvikle Lillesand Voksenopplæring med yrkesrettet utdanning og norskopplæring.
 • Støtte til familierådgivning, for eksempel LEVEL.
 • Styrking og videreutvikling av «Tjenesten».
 • Full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede.
 • Å styrke kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner.
 • Støtte til abortforebyggende tiltak.
 • Å prioritere midler til arbeidet ved familiesenteret.
 • Å sørge for et godt dagtilbud til funksjonshemmede.
 • Et verdig botilbud for alle i Lillesand.

6 Hjerterom for bo- og bymiljøet

Lillesand er en vakker Sørlandsby med mange, flotte gamle bygninger og et unikt havnemiljø rundt bukta. Besøkende til byen smiler og trives i de vennlige omgivelsene.

Lillesand har samtidig et stort potensial til å bli vakrere, og ikke minst mer vennlig for barn og eldre, med bedre adgang til sjøen og grøntarealer. Vi må løse utfordringer knyttet til biltrafikk og parkering.

Det er mange gode bomiljøer i vår kommune. Vi er opptatt av å bidra til utvikling av lokalt bomiljø i tett samarbeid med velforeninger.

Vi vil arbeide for:

 • Planlegging av en strandpromenade langs bybukta.
 • Å legge bedre til rette for gående i byens gater, for eksempel ved etablering av gågater og/eller miljøgater.
 • Å sikre tilgjengelighet for alle (universell utforming).
 • Et sentralt parkeringshus bak rådhuset eller på brannstasjonstomta.
 • Vurdering av å åpne Lillesandbekken med grøntareal og benker.
 • Å oppmuntre til etablering av kontorarbeidsplasser i sentrum.
 • Utvikling av Kokkenes som et nytt og spennende byrom for alle
 • Økt utbyggingstakt på sykkelstier, for eksempel Høvåg sentrum-Østre Vallesverd, ringbanen i Høvåg, Justøya og Lillesand Øst.
 • Utbygging av bredbåndstilbud (fiber) i hele kommunen.
 • Å styrke eiendomsretten ved å vurdere å fjerne boplikten.
 • En forsøksordning med (elektrisk) bybuss i Lillesand.
 • Utbedring av busstilbudet i Høvåg.
 • Utvikling av bo- og handelsområde Tingsaker/Stykkene.
 • Å sikre godt vedlikehold av leke- og friområder i samarbeid med velforeninger.
 • Utbygging av båtplasser i hele kommunen.

7 Hjerte for dyr og natur

I KrF ser vi på mennesker som forvaltere av skaperverket. Vi skal forvalte naturen slik at den overlates til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den fra forrige. Derfor tar vi miljøutfordringene på alvor.

Vi vil arbeide for:

 • At reelle LNF-områder defineres. Arbeide for at områder som reelt er boområder/fritidsboligområder blir endret i kommuneplanen fra LNF til bolig/fritidsformål.
 • En gjenbrukshall i kommunal regi, for eksempel i tilknytning til LiBiRs anlegg.
 • Dyrevern – nei til pelsfarm, sirkuselefant. Gode levekår for dyr.
 • Støtte til frivillige dyrevernsorganisasjoner i lokalsamfunnet.
 • Etablering av kommunal badeplass i Høvåg.
 • Miljøsertifisering av kommunale enheter.
 • Å støtte opp om lokal matproduksjon.
 • Fortsatt fokus på luftkvaliteten i Lillesand.
 • Lysløype i Høvåg.

8 Hjerte for kommunen vår

Lillesand er god kommune å bo i, og utmerker seg positivt på mange måter. De ansatte gjør en stor innsats for tilby gode tjenester til innbyggerne.

Lillesand har i dag en anstrengt økonomi som utfordrer administrasjonen og politikerne. Samtidig står vi foran en kommunereform hvor vi er opptatt av å bidra konstruktivt til det beste for Lillesand.

Vi vil arbeide for:

 • En god og realistisk økonomistyring.
 • Gode strategier for forebygging og folkehelse.
 • At Lillesands identitet blir ivaretatt ved en eventuell kommunesammenslåing.
 • Byggesaksbehandling over disk.
 • Forenkling av regelverk for byggesaker.
 • Fortsatt fokus på næringsutvikling.
 • Arbeid mot ufrivillig deltid for kommunale ansatte.
 • Å redusere kommunegjelden.
 • Legge til rette for (hurtig-) togbanetrase gjennom Lillesand.
 • Om mulig redusere eiendomsskatten, så langt det er forsvarlig med hensyn til tjenester.

 

Hva Kristelig Folkeparti står for

KrF er et kristendemokratisk parti som har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske. Partiets politikk bygger på kristne grunnverdier, nærmere bestemt det kristne menneskesynet, som sier at alle har uendelig og ukrenkelig verdi, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlige myndigheter, og privat og frivillig virksomhet.

Vedtatt av programmøtet 20. februar 2015

 

Program for perioden 2011-2015 finner du her

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.