Kommuneprogram 2011-2015

KOMMUNEVALGET 2011

PROGRAM FOR LILLESAND KRISTELIG FOLKEPARTI

KrF er et kristendemokratisk parti og har som mål å skape et godt samfunn for det enkelte mennesket. Partiets politikk bygger på de kristne grunnverdiene menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

Vil vi bare ha mer eller vil vi ha det bedre?

Politikk handler om å skape gode rammebetingelser for deg, slik at du selv kan gjøre dine valg og realisere dine drømmer for livet ditt. Selv om inntektene til mange øker, kan vi ikke si at vi alle har fått det bedre. Levekårsmålingene på Agder sier noe om at vi har mange utfordringer. Det er lett å glemme hvor mye familie, venner og tid til hverandre har å si. Vi vil sammen med vår stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad kjempe for de verdiene som ikke er så lett å tallfeste, men som likevel teller. Vi vil arbeide for et lokalsamfunn med rom for alle, et samfunn som bygger på de kristne verdiene.

Et samfunn med plass til alle

Gjennom samarbeid med våre nabokommuner vil vi utvikle tjenestetilbudet til innbyggerne i Lillesand kommune. Statens samordningsreform legger mange spennende og utfordrende føringer for dette. Vi vil ha fokus på faglig kvalitet, brukermedvirkning, samarbeid mellom enheter og forsvarlige økonomiske løsninger. KrF vil legge til rette for at frivillige lag og foreninger kan drive sine virksomheter. For oss er det også viktig at alle må få mulighet til å skape sitt eget hjem, enten de er enslige, par eller barnefamilier.

KrF vil arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede.

Kamp mot sosiale forskjeller

KrF ser på enkeltmennesker i alle aldersgrupper som en viktig ressurs i samfunnet. Målet er at innbyggerne opplever trivsel og trygghet i hverdagen.

KrF vil fortsatt legge vekt på å sikre barn og unge gode rammevilkår for oppvekst og læring.

KrF vil:

 • Arbeide for en videreutvikling av Møglestu Videregående skole.
 • Arbeide for bedre trivsel og bedre resultater i grunnskolen.
 • Sikre at offentlige og private barnehager til enhver tid bygges ut etter behov.
 • Bekjempe mobbing ved å støtte skolens prosjekter på dette området.
 • Støtte rusforebyggende tiltak i skolen.
 • Styrke skolehelsetjenesten, spesielt i ungdomsskolen.
 • Støtte tiltak som alternativ til abort, f.eks gjennom organisasjonen Amathea.
 • Prioritere midler til arbeidet som gjøres ved familiesenteret.
 • Gi tilbud om hjelp til mennesker som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Føre en god seniorpolitikk, slik at flere kan stå lengre i arbeid.
 • Videreføre tilrettelegging for at kommunen kan ta i mot flyktninger.
 • Styrke folkehelsearbeidet og de pedagogisk/psykologiske tjenestene for barn og unge.
 • Bidra til at funksjonshemmede og deres pårørende får god livskvalitet, herunder gjøre bruk av brukerundersøkelser.
 • Videreføre ordningen med brukerstyrt personlig assistent.
 • Sørge for et godt dagtilbud til funksjonshemmede.
 • Sikre gode hjelpetiltak til foreldre med barn som har en funksjonshemming.

En verdig eldreomsorg

KrF vil sikre god kvalitet i eldreomsorgen ved at innbyggere som trenger tjenester får dette i samsvar med KrFs verdighetsgaranti.

KrF vil:

 • øke kapasiteten i bo- og tjenestetilbud i takt med behovene og arbeide over tid for en sykehjemsdekning på 25 % til antall eldre over 80 år.
 • Sikre nødvendig areal på Dovre for framtidig eldresatsing.
 • Sikre nødvendig areal til seniorboliger i Høvåg sentrum.
 • Tilrettelegge for at eldre som ønsker det kan bo i sitt hjem lengst mulig.
 • Sørge for et godt dagtilbud for eldre.
 • Stimulere til frivillig innsats og samarbeid for gode kulturtilbud.
 • Videreføre en god kvalitet i eldreomsorgen gjennom ansattes fagkompetanse, tilbakemeldinger fra brukerne (brukerundersøkelser), og samarbeid med eldrerådet.

Ta vare på miljøet

Miljø og bærekraft må opprioriteres på den politiske dagsorden i Lillesand.

Vårt forbruk og de forurensninger vi forårsaker kan ødelegge, eller forstyrre, medmenneskers livsgrunnlag.

KrF vil:

 • Bidra til å gjennomføre fjernvarme utvikling fra LIBIR’s sitt anlegg på Knudremyr, eventuelt som egne anlegg.
 • Gjennomføre tiltak i tråd med felles tiltaksplan i Knutepunkt Sørlandet.
 • Styrke kompetanse om klimagasser og relevante tiltak.
 • Lillesand kommune skal ha som målsetting å redusere sine utslipp av klimagasser.
 • Kost/nytte verdi vurderes ved installering av varmepumper / vannbåren varme i alle offentlige bygg.
 • Stimulere ENØK tiltak innenfor næringslivet, og offentlige bygg.
 • Legge økt vekt på miljøhensyn ved kommunale innkjøp.

Solidarisk ruspolitikk

Alkoholpolitikken i kommunen er i dag for liberal. KrF vil arbeide for å begrense skjenketidene og være restriktiv til nye bevillinger. KrF vil også arbeide for å skape alkoholfrie arenaer for ungdommen. Vår alkoholpolitikk handler om å skape færre problemer, mindre misbruk, færre hjem der barna gruer seg til helg og høytider. Solidaritet er grunnlaget for KrF`s ruspolitikk.

KrF vil:

 • Arbeide for å avslutte alkoholservering kl. 01.00, samt tilstrebe en regional samordning av skjenketider med nabokommunene.
 • Behandle skjenkesaker i bystyret.
 • Intensivere kontrollene på skjenkestedene.
 • Intensivere opplysningsarbeidet om følgene av narkotika og alkoholmisbruk
 • Støtte alkoholfrie ungdomsmiljø
 • Styrke sosialtjenestens arbeid for mennesker med rusproblemer.
 • Prioritere ruspolitisk handlingsplan
 • Videreføre «Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge». (SLT ordningen.)

La mangfoldet blomstre

Kirke- og kulturliv står sterkt i vårt lokalsamfunn. Dette gjelder de offentlige og private kulturtilbudene og de kristne menigheter og organisasjoner.

Disse må gis gode rammevilkår for sin drift.

KrF vil:

 • Sikre at menigheter, idrettslag og organisasjoner får støtte til kulturelle og sosiale miljøtilbud.
 • Aktivt bidra til å fremskaffe tomt for nytt menighetshus i sentrum.
 • Sikre at Den Norske Kirke har tilstrekkelige ressurser til å utføre sine tjenester.
 • Legge til rette for at menighetene får gjennomført trosopplæring og får midler til dette.
 • Videreføre støtte til UNG og arbeide for støtte til tilsvarende tiltak.
 • Legge adkomst til Kulturtilbudene tilrette for funksjonshemmede.

Trygge arbeidsplasser og bomiljø

Næringsliv, boligbygging, sysselsetting og samferdsel er bærebjelker i kommuneøkonomien. Vi ønsker å legge forholdene til rette for eksisterende og nytt næringsliv i kommunen. Samferdsel er et satsingsområde, med tilrettelegging for myke trafikkanter og et godt kollektivtilbud.

Boligbygging er viktig. Det må fremskaffes tomter til nyetablering for å sikre en balansert veksttakt. Hensynet til bestemmelsene i plan for vern og utvikling i sentrum må prioriteres.

KrF vil:

 • Gå inn for ett Agder.
 • Arbeide for å unngå bom på E-18 ved Kjerlingland.
 • Utvikle næringsområdene på Gaupemyr.
 • Arbeide for at Lillesand sentrum blir et attraktivt sted for familier og eldre, med handel og andre gode aktiviteter i grønne omgivelser. Det må sikres tilgjengelighet for alle (universell utforming), og gode parkeringsmuligheter.
 • Opprettholde lokale fiskemottak i kommunen.
 • Videreføre en god kommunikasjon mellom det offentlige og det private næringsliv. KrF går inn for å ha fokus på servicegraden i teknisk sektor.
 • Arbeide for at kommunen oppretter lærlingeplasser.
 • Videreføre eierskap i attføringsbedrifter, Avigo, Biva.
 • Være en pådriver for at bedrifter ansetter personer som i dag ufrivillig er utenfor arbeidslivet.
 • Utvikle tusenårsstedet til et sted for opplevelser og trivsel.
 • Gjennomføre utbygging av småbåthavner i hele kommunen for å avvikle dagens venteliste.
 • Sikre tilstrekkelig båtplasser til Ågerøya og på fastlandet.
 • Arbeide for gang og sykkelvei mellom Birkeland og Lillesand.
 • Stimulere til fysisk aktivitet ved å tilrettelegge friområder og bygge ut gang og sykkelstier.
 • Arbeide for at områder som reelt er boområder/fritidsboligområder blir endret i kommuneplanen fra LNF til bolig/fritidsformål.
 • Utvikle nye boliger med en gjennomsnitt på ca 80 boliger pr år i perioden.
 • Legge tilrette for større andel leiligheter enn tidligere
 • Etablere borettslag for unge. Prisene reguleres med stramme statutter, f.eks Dovre Borettslag .
 • Gi anledning til en varsom og spredt boligbygging utenfor regulerte områder.
 • Bevare Høvåg som ei bygd

Boligbeskatning

Eiendomsskatten rammer mange urettferdig. Lillesand KrF, vil i kommende periode, legge stor vekt på å bli kvitt denne skatten på helårs- og fritidsboliger. Den rammer så urettferdig, at KrF mener det vil kunne være riktig å ta en mindre reduksjon i kommunens tjenester,( i 2010 utgjør den litt over 1 % av inntektene).

KrF legger vekt på at kommunen trenger en god og realistisk økonomistyring. Dersom vi kan oppnå og bli kvitt eiendomsskatten i valgperioden, kan vi ikke love å stemme mot ethvert budsjett som inneholder eiendomsskatt på inntil dagens nivå.

Programmet vedtatt på programmøtet 10.03.2011