Politisk program 2019-2023

Vi vil prioritere barnefamilier

Lillesand er en fantastisk kommune å bo i. Sjøen, den unike skjærgården, heiene med uberørt natur og blinkende tjern, åser med havutsikt, et innbydende sentrum, levende bygdesamfunn, nærhet til kulturtilbud,  gode handels- og servicemuligheter, – vi har det som plommen i egget, midt i «Sørlandsbyen». Er det noe mer vi da trenger?

Nasjonal statistikk viser at det i Lillesand finnes flere grupper som har store behov og trenger å få oppmerksomhet fra politikerne. Barn og unge under 18 år er en slik gruppe. De har ikke sterke talspersoner, og kan lett nedprioriteres når penger skal fordeles.

KrF har en ideologi som står for rettferdighet og medmenneskelighet og vi vil være en «stemme for de stemmeløse» også i Lillesand.

KrF vil i denne periode høyne livskvaliteten og trivselen til familier med barn og unge.  Vi som blir valgt av dere velgere skal ta på oss «barnebriller» og se sakene vi behandler fra barnas ståsted. Det vil gjelde tiltak ikke bare innen skole og barnehage, men også veier, bymiljø, kultur og fritid. En indikator på at vi lykkes er at flere barnefamilier velger å bosette seg i vår kommune. Så vet vi av erfaring at der barna trives, der vil også voksne og eldre trives!

1 Hjerterom for barn og familier

Vi ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår.

Vi vil arbeid for:

 • Sikker og trygg skolevei for alle. Veiutbygging skal prioritere sykkelstier innenfor 4 kilometers avstand fra hver skole. Gratis skyss settes opp hvor skoleveien ennå ikke er sikret godt nok.
 • At det bygges ny to-parallell barneskole nær Lillesand sentrum.
 • Kommunal satsing på å forebygge og motarbeide mobbing og krenkelser i alle menneskelige relasjoner med vekt på skole, arbeidsliv og offentlige tjenester.
 • Støtte til kurs om å fungere godt sammen og bygge gode relasjoner i familier, fritidsaktiviteter og arbeidsliv.
 • Å opprettholde en skolehelsetjeneste med god tilgjengelighet og høy faglig kvalitet for elever og foresatte.
 • Å opprettholde en god helsetjeneste med styrket fokus på folks psykiske helse og forebygging av psykiske lidelser. Det skal samtidig legges vekt på at tjenesten er nært folk og lett tilgjengelig også for beboere i Høvåg.  
 • At barnehagenormen oppfylles med tilstrekkelig kvalifisert personale i alle barnehagene.
 • Å stimulere til frivillighet og kontakt mellom generasjonene.
 • Å vektlegge tverrfaglig samarbeid for tidlig innsats i barnehager, skoler, SFO og oppfølging av innbyggere med spesielle behov.
 • Trygge og rusfrie arenaer for familieaktiviteter og offentlige møteplasse

2 Hjerterom for unge

Ungdomstiden kan være vanskelig for mange. Krav på skolen, blant venner, og til å lykkes er svært høye og mange mister selvtilliten. Vi vil arbeide med tiltak som forebygger skader, spesielt på psyken. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen er viktige verktøy i dette arbeidet.

Vi vil arbeide for:

 • Styrking av helsesøstertjenesten på ungdomstrinnet og videregående.
 • Bedre tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolen.
 • Rusfrie soner til aktiviteter og arrangementer for ungdom.
 • Å opprettholde støtte til UNG og PUSH.
 • Økt stillingsressurs til Frivillighetssentralen rettet mot innsats for ungdom.
 • Et godt plassert og vel utstyrt ungdommens hus.
 • De unge i Høvåg inviteres til å delta i en prosess for å utrede om ungdomstrinnet på Høvåg skole skal flyttes til Lillesand.

3 Hjerterom for eldre

Folk lever lenger og er lenger friske i dag enn for bare få år siden. Flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester. Men vi har fortsatt en stor gruppe som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige.

Det er ikke bare helse og omsorg som er behovet. Noen opplever ensomhet, og mange trenger et sosialt tilbud som gir livsglede. Eldre har erfaring og kunnskap som mange ønsker å bruke i arbeid og samfunnsliv. Dette kan kommunen legge til rette for.

Vi vil arbeide for:

 • Støtte til organisering av frivillig besøkstjeneste og samvær i hjemmene på tvers av aldersgrupper.
 • Kurs og trening i bruk av sosiale medier.
 • Bruk av ekstra statlige midler (SIO) til å bygge et varig, bærekraftig tilbud for eldre.
 • Styrke bruk av frivilligsentralen som en kanal for eldres engasjement og forebygge ensomhet.
 • Styrke tilbudet på Dovre.  

4 Hjerte for frivillighet, kirke og kultur

Den kristne kulturarven er grunnlaget for samfunnet vi lever i.  Åndelige og kulturelle opplevelser ivaretar helheten i menneskers liv. Derfor vil vi legge til rette for kirke, menigheter og kulturorganisasjoner.

Vi vil arbeide for:

 • Støtte til kurs- og fellesskaps-arrangementer i lokal regi.
 • Å opprettholde et godt tilbud i svømmehallen for alle.
 • Nytt menighetshus for DNK i Lillesand.
 • Styrking av kultur på alle plan og en videre utbredelse av frivillighetskulturen.
 • Etablere en kulturskole i sentrum.
 • Et større og samlende kulturprosjekt som profilerer byen utad.
 • Oppbygging av et kystkultursenter som styrker bevisstgjøringen av kommunens historiske tilknytning til sjøen og bevaring av natur, uthavner og andre historiske steder i skjærgården. 

5 Hjerterom for fellesskap og integrering

Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk. Spesielt viktig er at flyktninger og asylsøkere får nødvendig behandling av traumer og blir med i en god integreringsprosess. Vi ønsker å vektlegge en bedre og målrettet handlingsplan for at flere skal finne en arbeidsplass.

Vi vil arbeide for:

 • Et verdig bo- og tjenestetilbud for personer som sliter med rusproblemer og/eller psykiatri.
 • Sikring av ferie og fritidstilbud for barn fra lavinntektsfamilier.
 • Styrking av familiesenteret.
 • Tiltak for å redusere opplevelse av ensomhet. 
 • Likestilling, inkludering og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Raus holdning til bosetting av flyktninger og mottak av asylsøkere.
 • Støtte til etablering av kontaktfamilier, som vil invitere inn og følge
  opp innvandrere og tilflyttere.
 • Bekjempelse av alle typer menneskehandel, utnyttelse av mennesker i vanskelige situasjoner og moderne former for slaveri.
 • Sikring av tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming av bygg og samlingssteder.
 • God forebyggende innsats gjennom SLT og barnevernet.
 • Flere alkoholfrie arenaer for sosiale treff og aktiviteter.
 • Effektiv kontroll og oppfølging av alkoholbevillinger.
 • At antall skjenkesteder ikke utvides, men beholdes på nåværende antall. 

6 Hjerterom for miljø

I KrF ser vi på mennesker som forvaltere av skaperverket. Vi skal forvalte naturen slik at den overlates til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den fra forrige. Derfor tar vi miljøutfordringene på alvor.

Lillesand er en vakker sørlandsby med mange, flotte, gamle bygninger og et unikt havnemiljø rundt bukta. Besøkende til byen smiler og trives i de vennlige omgivelsene.

Lillesand har samtidig et stort potensial til å bli vakrere, og ikke minst mer vennlig for barn og eldre, med bedre adgang til sjøen og grøntarealer. Vi må løse utfordringer knyttet til biltrafikk og parkering.

Det er mange gode bomiljøer i vår kommune. Vi er opptatt av å bidra til utvikling av lokalt bomiljø i tett samarbeid med velforeninger.

Vi vil arbeide for:

 • Økt utbyggingstakt på sykkelstier fra for eksempel Høvåg sentrum til Vestre Vallesverd, Ringbanen, Justøya og Lillesand Øst.
 • Bedre og tryggere situasjon for fotgjengere i Lillesand Sentrum.
 • Sentrumsnær parkering.
 • Bilfritt område i sentrum.
 • Bedre kollektivtilbud i Høvåg.
 • Restriktiv holdning til utbygging av skjærgården og LNF. 
 • Innsats for rydding av plastavfall i skjærgården vår.
 • Videre utbygging og vedlikehold av turstier, lekeplasser og badeplasser.
 • Bruke rekkefølgekrav ved utbygginger.
 • Økt gjenbruk ved en gjenbrukshall i Libir sin regi.
 • Miljøsertifisering av kommunale enheter.
 • Fortsatt fokus på luftkvaliteten i Lillesand.

7 Hjerte for verdiskaping og arbeidsliv

Å kunne bruke våre kunnskaper og krefter i et arbeid som gir respekt, relasjoner og trygghet er noe av det mest meningsfylte for oss alle. Det har betydning for levevilkår, helse og velferd; lokal tjenesteyting og handel; kulturtilbud og trivsel; og er grunnleggende for lokalsamfunnets økonomi. For å oppnå dette må vi alltid ha fokus på kommunal utbygging og vedlikehold av en infrastruktur som inviterer til langsiktig vekst og planlegging, og som gir gode synergier.

Vi vil arbeide for:

 • At kommunen skal være attraktiv for etablering av nye, bærekraftige virksomheter med trygge arbeidsplasser.  Det legges til rette for gründere med ideer og framtidstro.
 • At Lillesand skal være tiltrekkende for turister og tilreisende.
 • Fortsatt aktiv tilrettelegging av næringstomter.
 • Utvikling av maritim kompetanse og miljøer med blant annet tilknytning til Blå næring.
 • Utvikling av Kokkenes som nytt og spennende byrom for alle.
 • Planlegging av en strandpromenade langs bybukta.
 • Virkeliggjøring av kanalprosjekt i Høvåg.
 • Igangsette utredning for å ta stilling til et motorsportsenter. 
 • Utbygging av bredbåndstilbud i hele kommunen.
 • Reduksjon av ufrivillig deltid for kommunalt ansatte.

8 Kommunen vår

Lillesand er en god kommune å bo i og utmerker seg positivt på mange måter. De ansatte gjør en stor innsats for tilby gode tjenester til innbyggerne. Lillesand har i dag en anstrengt økonomi som utfordrer administrasjonen og politikerne. Samtidig møter vi reformer og strukturendringer, hvor vi utfordres til å bidra konstruktivt til det beste for Lillesand. Høvåg prioriteres høyt i forhold til utbygging av lokal infrastruktur og kommunale tjenestetilbud.

Vi vil arbeide for:

 • At Lillesand inntar en offensiv rolle i samhandling med andre kommuner og distriktsmyndigheter ved å delta i dialoger og felles prosjekter, som naturlig hører inn under vårt interessefelt.
 • At Lillesands identitet blir ivaretatt ved en eventuell framtidig kommunesammenslåing. 
 • Å sikre en god og realistisk økonomistyring.
 • Effektivisering og forenkling av kommunal saksbehandling for publikum.
 • En forsiktig økning av eiendomsskatten for å betjene økte utgifter og gjeld.
 • Å sikre gode rammevilkår for næringslivet blant annet ved lav eiendomsskatt.
 • Vurdere boplikt på nytt ut fra erfaringer i nabokommunene.

Hva Kristelig Folkeparti står for

KrF er et kristen-demokratisk parti med mål å skape et godt samfunn for det enkelte menneske. Partiets politikk bygger på kristne grunnverdier, nærmere bestemt det kristne menneskesynet, som sier at alle har en uendelig og ukrenkelig verdi, på nestekjærligheten og forvalteransvaret. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte menneske, offentlig myndigheter, og privat og frivillig virksomhet. Fellesskapsbeslutninger må bygge på gode demokratiske prosesser og må regulere privat frihet og initiativ i forhold til fellesskapets behov.