Notat: Fordelinger bomkostnader

Otto Randøy (KrF) har skrevet en notat med en analyse av hvordan bomkostnadene fordeler seg på folk bosatt ulike steder.

Han skriver blant annet om disse og andre spørsmål:
Hvordan vil en ny bomstasjon mellom Lillesand og Kristiansand påvirke folk i Lillesand og nabokommuner? Hvilke kostnader handler det om? Hva er konsekvensene for trafikk på andre veier?

 

Notat: Fordelinger bomkostnader
(Otto Randøy 13. januar 2011)
Jeg har til nå ikke sett noe i nærheten av en analyse av hvordan bomkostnadene fordeler seg på folk bosatt ulike steder. På egen hånd er det begrenset hva jeg kan få til, det burde vært gjort mye grundigere enn dette i et så stort prosjekt. Men jeg gjør et forsøk, så få man bedømme både metoder og gehalt som man vil.
Det første er å undersøke om det blir mer urettferdig enn det er nå, om bommen deles.
Da bruker jeg den metoden å se på hvem det blir annerledes for i forhold til nå. Ingen i Grimstad eller lenger øst som skal forbi Lillesand berøres, heller ikke de vest for Lillesand som skal til Grimstad eller lenger østover. De som berøres, er:
A: folk i Birkenes og Lillesand som skal mot vest 30 kroner dyrere pr tur (to passeringer i ny bom),
B: folk i Birkenes og Lillesand som skal mot øst 30 kroner rimeligere pr tur,
C: folk i Kristiansand og vestenfor som skal til Lillesand eller Birkenes 30 kroner dyrere pr tur,
D: og folk i Grimstad og lenger øst som skal til Lillesand eller Birkenes 30 kroner rimeligere pr tur.
Folk i Birkenes som skal mot vest, eller fra Kristiansand og vestenfor til Birkenes, kunne få det til uendret bomkostnad om de gikk tilbake til å kjøre om Tveit, men for enkelhets skyld i dette regnestykket sier vi at de ikke gjør det fordi den nye veien er så mye bedre. Men jeg må forenkle.
Jeg tar ikke hensyn til at bruk av 420 i forhold til E-18 kan endre seg med halvering av passeringspris i nåværende bom. Folk som velger gamleveien nå, kan like gjerne komme fra Grimstad som fra andre steder, så jeg regner ikke at endringene vil påvirke den geografiske fordelingen av kostnadene. Og jeg tar ikke hensyn til rabattordninger. De vil slå ut, men ikke drastisk på fordelingen.
Jeg har dessverre ikke trafikktall, men den største gruppa er uten tvil A. For eksempel kan vi regne at A er dobbelt så stor som gruppe B, og tre ganger så stor som gruppene C og D. Det er sikkert ikke helt riktig, men da tror jeg heller det er for lita A-gruppe enn for stor. A-gruppa må altså betale dobbelt så mye som det B-gruppa sparer, tre ganger så mye som det C-gruppa betaler, og tre ganger så mye som det D-gruppa sparer.
Vi kan også ta en kryss-sjekk på at deling av bommen er påstått å gi rundt 15 millioner ekstra i året. Da må det åpenbart være noen som betaler mer enn før, og med en slik fordeling av trafikken kan det kanskje passe. (Selv om NAF sier at 15 millioner ganske sikkert ikke kan stemme.)
Oppsummering så langt: folk i Lillesand og Birkenes må betale mye ekstra, folk fra

Kristiansand og vestenfor må betale en god del ekstra, mens for folk fra Grimstad og østover
er det ren besparelse i forhold til dagens ordning. Dette er uten tvil en urettferdig fordeling av
ekstrabelastningen ved å få mer penger inn i Aust-Agder-pakka.
Men så kan man si at spørsmålet ikke er om det blir mer urettferdig enn det er nå. Hvis fordelingen ved ordningen nå er skjev til fordel for Lillesand, Birkenes og Kristiansand, kan det være rettferdig at en slik skjevhet rettes opp. Jeg prøver å lyse gjennom det også.
Vi kan si at en rettferdig fordeling av kostnadene har vi når alle E-18-brukere betaler omtrent proporsjonalt med hvor mye de bruker E-18 (hvor ofte og hvor langt), og at vi ser det over lang tid. At vi i en periode nå har ny E-18 mellom Kristiansand og Grimstad, er veldig iøyenfallende, men kan ikke veie tungt. Det er blitt en del veiforbedringer andre steder tidligere, ikke minst rundt Arendal, men også helt øst i fylket. Og selv om de ikke er bompengefinansierte fordi de er kommet tidligere og har fått plass i statens rammer, er det E-18-bruk som må telle. Dessuten: flere fornuftige forbedringer kommer senere og jevner ut nytten enda mer.
Her kommer Kristiansand-bommene inn og lager litt problemer i logikken. Pengene derfra går ikke til veier i Aust-Agder, derfor vil mange se bort fra dem. I Lillesand mener man at det er penger som betales for å kjøre E-18, derfor skulle det telle som belastning. Men la oss se bort fra dem som en forenkling av argumentasjonen.
Med dagens ordning betaler alle som passerer på E-18 mellom Grimstad og Lillesand, og likeså ved fylkesgrensa mot Telemark. Vi ser bort fra folk som bor utenfor Aust-Agder – og de som kjører 420.
Da er det
E: folk i Lillesand og Birkenes som skal østover i Aust-Agder, 60 kroner pr tur,
F: folk i Lillesand og Birkenes som skal østover til Telemark eller lenger øst, 120 kroner pr tur,
G: folk i Grimstand og østenfor som skal til Lillesand og vestover, 60 kroner pr tur,
H: folk i Grimstand og østenfor som skal til Telemark eller lenger øst, 60 kroner pr tur.
Lillesandere har et nærere forhold til Kristiansand enn Grimstadfolk har, derfor kjører de sikkert mer enn dem vestover og “slipper unna mer” fordi det ikke er noen Aust-Agder-bom der. På den andre siden må de betale når de skal til Arendal, fylkeshovedstad også for dem. Det slipper Grimstadfolk og arendalitter. Forholdet til Østlandet er antakelig nokså like tett for alle, men Lillesandere må betale dobbelt – og kjører rundt regnet dobbelt så langt på E-18 i Aust-Agder. Grimstadfolk kjører nesten like langt når de skal til Østlandet, men betaler likevel bare “enkelt”. Arendalitter på sin side, med ganske mindre hyppig kjøring til både Lillesand og Kristiansand enn de som bor lenger vest, slipper unna med mye færre bompasseringer enn Lillesandere gjør: ingen korte turer koster.
Saken er rett og slett: Lillesandere slipper å betale når de skal vestover, men må betale når de skal til Grimstad/Arendal.

 


Publisert

i

av

Stikkord: