Leserinnlegg: Skoletemamøtet ble en stor fremgang

Leserinnlegg av gruppeleder Andreas Brovig, som reaksjon på SVs forespørsel til bystyremøtet 12. september. Han skriver blant annet at for KrF som vil jobbe for å bedre oppvekstvillkår for barn og unge er skolepolitikken sentral.

Leserinnlegg til Lillesands-Posten 14/9 2012

Nils Justvik (SV) skriver i en forespørsel til bystyret den 12.september at «skolemøtet ble en gedigen skuffelse». Justvik som allerede på forhånd hadde deklarert at han ikke ville delta i skoletemamøtet kom tross alt. Men at han ikke opplevde det som positivt sier veldig mye om hans innstilling og hvordan SV driver politikk i Lillesand.

For dem som ikke var til stede: skoletemamøtet var delt inn i tre deler. Del 1 som handlet om en kvalitetsplan for Lillesandsskolene, del 2 som handlet om forslag til ny økonomisk tildelingsmodell til skolene og del 3 som handlet om skolestrukturutvalgets rapport. I møtet deltok hele bystyret, i tillegg til rektorene fra de ulike skolene, mange lærere og tillitsvalgte, foreldrerepresentanter og sentrale personer i kommuneadministrasjonen.

Jeg opplevde møtet som meget positivt, med gode dialoger og konstruktiv tenkning. For eksempel fikk vi en ny kvalitetsplan presentert, som er utarbeidet av skoleledelsen og som kommer til politisk behandling fremover. Nå skal begrepet Lillesandskolen gjenopprettes og brukes aktivt for å markedsføre våre skoler. I konseptet skal det fokuseres på noen konkrete områder som handler om kvalitet i skolen. Dette var et utrolig bra dokument og det er lagt ned mye arbeid her.

Justvik mener at økonomien ble marginalisert. Jeg er ikke enig i det. Økonomisjef og kommunens Controller for skole var med på møtet og det ble presentert en ny modell for tildeling til skolene som kan være med og rette på eventuelle feilaktige tildelinger i budsjettet. Men dette mente Justvik var uinteressant – han reise seg til og med ved et tidspunkt og truet med å forlate møtet av denne grunn!

Fremover står vi foran mange utfordringer blant annet på grunn av stor befolkningsvekst. Skolestrukturutvalget har med en bred sammensetning – her var også SV med – arbeidet frem et dokument som snart skal opp til politisk behandling. Skoletemamøtet var en naturlig arena for å presentere denne rapporten, foran alle politikere og skolefolk.

Etter mitt syn ble skoletemamøtet en stor fremgang. Det viste meg som politiker at vi har dyktige og engasjerte folk i skolen, både ledelse, ansatte, foreldre og tillitsvalgte. Bystyret fikk mye aktuell informasjon og muligheten til å drøfte mange ulike spørsmål.

Til sist: Justvik rettet også kritikk mot undertegnede da han skriver » SVs medlem i tjenesteutvalget opplever at leder av tjenesteutvalget ikke ønsker spørsmålene besvart». Denne debatten har vi hatt tidligere i denne avisen. Jeg kjenner ikke igjen meg i kritikken. Jeg er veldig opptatt av å følge demokratiske spilleregler. Jeg har også vært opptatt av at Tjenesteutvalget skal være et aktivt utvalg, hvor medlemmene skal kunne ta opp egne saker i form av forespørsler og vi har hatt mange viktige saker på sakslistene det siste året. Tidligere i vår hadde vi en samling med alle rektorene for en introduksjon av skolesektoren. Selv om det var begrenset med tid, var det mulighet for å stille spørsmål til rektorene og her hadde SV på lik linje med alle andre partier muligheten til å stille spørsmål etter hver rektors presentasjon.

For KrF som vil jobbe for å bedre oppvekstvillkår for barn og unge er skolepolitikken sentral. Vi skal fortsette å fokusere på skolen fremover, både på de økonomiske forutsetningene, på strukturen og på kvaliteten i skolen. Det vil også være mange anledninger til å løfte ulike saker på skoleområdet både i utvalg og i bystyre.

Andreas Brovig (KrF)
Leder av Tjenesteutvalget

 

 


Publisert

i

av

Stikkord: