KrFs høringsuttalelse om ny politisk struktur

Lillesand, den 1. august 2013


Høringsuttalelse

Utredning av politisk struktur, sak 12/2574

Lillesand KrF ser positivt på prosessen om å vurdere ny politisk struktur. Arbeidet i strukturutvalget har etter vår mening vært konstruktivt og vi merker oss at alle deltakende politiske partier har et felles syn på de fleste områder. Det er i stort sett enighet rundt prinsipper for det politiske arbeidet, og rundt problemstillinger i dagens situasjon.

  • Det er enighet bak ønsket om at politikerne skal få bedre innsyn i og innflytelse over kommunens tjenestesektor.

 

  • Begge forslagene inneholder formuleringer om at politikerne skal involveres tidligere i prosesser og planer.
  • Begge forslagene tar opp tema- og arbeidsmøter med utvalgene, som politisk verksted.

Lillesand KrF mener at vi i selve prosessen de siste månedene har oppnådd mye. Det har vært positiv dialog med administrasjonen og vi merker allerede hvordan vi har fått et samsyn rundt arbeidsmåten i både Planutvalget og Tjenesteutvalget. KrF mener at dette viser at vi har mulighet for å videreutvikle dagens struktur. Det er ikke strukturen det er feil på, men hvordan vi har arbeidet. Målet om å øke politikernes innflytelse, om å komme tidligere inn i saker, om å finne nye og bedre arbeidsformer, vil vi kunne oppnå med dagens struktur.

Det vil være det mest naturlige for bystyret på dagens tidspunkt, å konkludere med at dagens struktur videreføres, men at denne vurderes på nytt før neste valgperiode. Om bystyret da mener at strukturen er til hindring for et godt politisk arbeid, kan en velge å endre på den da.

Mange av bystyrets og utvalgenes politikere ble nyvalgt i denne perioden. Det vil også være unaturlig å endre på en struktur før den har satt seg ordentlig. Mange har sagt at en nå begynner å komme inn i arbeidet, og KrF mener derfor at det er viktig at strukturen opprettholdes. Det tar tid for nye utvalgsmedlemmer å bli kjent med rutiner og finne gode arbeidsformer. Hvis vi endrer på strukturen midt i perioden kan vi risikere å ødelegge gode prosesser.

Det finnes selvfølgelig både fordeler og ulemper med ulike modeller. Tanken bak å få mer fokus på hver tjenestesektor ved å dele opp Tjenesteutvalget er god. Men det å gå fra utvalgsmodell til komitemodell kan få mange negative effekter. Vi mener at en av de største utfordringene med komitemodellen er at komiteer kun kan bestå av bystyrepolitikere. Det fører til at makten konsentreres til færre personer, forhindrer nyrekruttering og at de som i dag er valgt til bystyret får en enda større arbeidsbyrde. Vi mener at gode prosesser gjerne kan og bør inkludere flere. Ikke minst for de mindre partiene betyr muligheten å kunne velge inn andre partiaktive til utvalgsverv at prosessene ofte blir bedre. Bystyrets makt minker ikke fordi om en oppnevner sine varamedlemmer til utvalgsplasser.

 

Komitemodellen vil også etter vårt syn føre til mer byråkrati. Prosessene vil fort kunne ta mye mer tid og arbeidsbyrden for administrasjonen vil øke drastisk. Med den foreslåtte modellen som har tre utvalgsledere, økt antall møter og fra dagens 9 medlemmer i Tjenesteutvalget til 25 fordelt på tre nye komiteer, vil det føre til kraftig økte kostnader. Det gjelder kostnader for administrasjonen og kanskje behov for nye stillingshjemler, kostnader for godtgjørelse til utvalgsledere og medlemmer og for tapt arbeidsfortjeneste.

 

KrF ønsker å fortsette de gode prosesser som har begynt i Planutvalget, og ser muligheten til å videreutvikle arbeidsformene i Tjenesteutvalget. Ved at Tjenesteutvalget får større eierskap til saker innenfor tjenestesektorene og arrangerer arbeids- og temamøter, vil den politiske innflytelsen øke. Alle oppstartsmeldinger av planer og vesentlige endringer innenfor tjenestesektoren bør for eksempel meldes Tjenesteutvalget.

 

 

For Lillesand KrF,

 

 

Andreas Brovig                                  Ingebjørg Ribe Rudihagen

Gruppeleder                                       Bystyremedlem

 

 

Turid Jacobsen

Lokallagsleder


Publisert

i

av

Stikkord: