KrF vil prioritere barn og unge – nytt kommuneprogram er vedtatt

Lillesand KrF går til valg med et unikt program, som fokuserer på mennesker i stedet for systemer. Gjennomgående tema for programmet er «hjerterom». Vi har hjerterom for Lillesand.

lillesandradhus

I syv deler beskriver Lillesand KrF visjonene for Lillesand og hva vi lover å arbeide for i neste valgperiode 2015-2019. De som blir valgt inn i bystyret fra KrF vil i tråd med programmet også ta på seg «barnebriller» og se alle sakene fra barnas ståsted. Dette med utgangspunkt i tanken om at det som er bra for barna, er bra for alle.

KrF ønsker at barn skal få bedre oppvekstsvilkår i Lillesand. Dette forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester som barnehage, grunnskole, barnevern og helsefunksjoner, men handler også om fritidsaktiviteter og familienes kår. Vi vil arbeide med tiltak som er forebyggende i forhold til psykisk helse. Støtte til frivillige organisasjoner og fokus på kvalitet i skolen, er viktige verktøy i dette arbeidet.

Flere eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester, samtidig som vi har et godt tilbud til dem som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige. Eldre har også erfaring og kunnskap som mange ønsker å bruke i arbeid og samfunnsliv. Dette kan kommunen legge til rette for.

Den kristne kulturarven er grunnlaget for samfunnet vi lever i.  Åndelige og kulturelle opplevelser ivaretar helheten i menneskers liv. Derfor vil vi legge til rette for kirke, menigheter og kulturorganisasjoner.

Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk.

Lillesand har et stort potensial til å bli vakrere, og ikke minst mer vennlig for barn og eldre, med bedre adgang til sjøen og grøntarealer. Vi må løse utfordringer knyttet til biltrafikk og parkering. Vi er opptatt av å bidra til utvikling av lokalt bomiljø i tett samarbeid med velforeninger.

I KrF ser vi på mennesker som forvaltere av skaperverket. Vi skal forvalte naturen slik at den overlates til neste generasjon i bedre stand enn vi fikk den fra forrige. Derfor tar vi miljøutfordringene på alvor og vi ønsker også å ha et spesielt fokus på dyrevern.

Lillesand er en god kommune å bo i, og utmerker seg positivt på mange måter. De ansatte gjør en stor innsats for å tilby gode tjenester til innbyggerne. Men Lillesand har i dag en anstrengt økonomi som utfordrer både administrasjonen og de folkevalgte. Samtidig står vi foran en kommunereform hvor vi er opptatt av å bidra konstruktivt til det beste for Lillesand.

Programmet blir i løpet av kort tid lagt ut på partiets hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

Andreas Brovig, 41342332
Leder av programkomiteen og styremedlem Lillesand KrF


Publisert

i

av

Stikkord: