Høring vedrørende endringer i helligdagsloven/ forslag om søndagsåpne butikker.

Ingebjørg og Jorunn Elisabet
Ingebjørg Ribe Rudihagen og Jorunn Elisabet Lossius

KrFs ordførerkandidat Jorunn Elisabet Lossius og lokallagsleder Ingebjørg Ribe Rudihagen har sendt et åpent brev til ordfører Arne Thomassen, med anledning av den pågående høringen vedrørende søndagsåpne butikker. Lillesand KrF mener at det verken er behov for eller hensiktsmessig med liberaliseringer som legger til rette for mer søndagshandel utover det som det i dag er adgang til.

Lillesand kommune
v/ordfører Arne Thomassen

ÅPENT BREV

Høring vedrørende endringer i helligdagsloven/ forslag om søndagsåpne butikker.

Viser til den pågående høringen vedrørende søndagsåpne butikker.
I selve høringsnotatet foreslår Kulturdepartementet på bakgrunn av setningene i Sundvolden-erklæringen endringer i helligdagsloven slik at butikker får mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.

I tillegg inviteres høringsinstansene til å komme med synspunkter på et annet forslag (Venstres forslag), hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune.

Vi ser at regjeringen strever med å gi gode svar på hvorfor de ønsker å gjøre en slik endring. Vi registrerer også at både folket, miljøorganisasjonene, kirken, NHO, LO alle er imot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.

Dette er en sak som engasjerer mange innbyggere, også i Lillesand, og vi kunne gjerne tenke oss å vite hvordan Lillesand kommune forholder seg til denne høringen. Vil Lillesand kommune avgi høringssvar?

Lillesand KrF mener at det verken er behov for eller hensiktsmessig med liberaliseringer som legger til rette for mer søndagshandel utover det som det i dag er adgang til. Tvert imot at det er viktig å opprettholde grenser for kommersiell aktivitet på søndager og hellidager. Begrensningene bidrar til å opprettholde skillet mellom hverdag og helg. Søndagen er en felles fridag, turdag og hviledag, og det er en betydningsfull samfunnsverdi å videreføre søndagen som en annerledesdag for befolkningen. Det bør legges til rette for at flest mulig av arbeidstakerne i varehandelen får mulighet til fri på søndager. For mange er dette en del av kampen for rett til et familieliv.
Sett ut i fra både et folkehelseaspekt og et miljøaspektet er det svært betydningsfullt at søndagen bevares som felles fridag. Denne fridagen gir også spillerom for organisasjonsliv, kulturliv og trosliv – alle viktige komponenter som ivaretar helheten ved det å være menneske.

Regjeringens begrunnelse for forslaget er at tilbud og etterspørsel skal regulere, at butikker skal selv bestemme når de har åpent, at og dette vil medføre likebehandling mellom butikker og bransjer, forenkling og avbyråkratisering.

For Lillesand vil foreslåtte endringer i hellidagsloven blant annet medføre at handelen i sentrum vil bli skadelidene. Ifølge Handelens samarbeidsutvalg kan vi ved en slik lovendring forvente oss større og færre vareutsalg og at mer av handelen flyttes inn i kjøpesentre.

Venstres løsning presenteres altså som et alternativt forslag til endring i helligdagsloven. Men denne løsningen vil kunne føre til forskjeller mellom kommuner, den kan virke uheldig for næringsdrivende som kan oppleve handelslekkasje til konkurrenter, og forbrukere kan oppleve ulik tilgang på varer. Den kan også øke kommunenes arbeidsoppgaver.

Lillesand KrF er ikke enig i at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere åpningstidene og mener at endringer i helligdagsloven legger til rette for en grunnleggende samfunnsendring som ikke er ønskelig.

Vi oppfordrer Lillesand kommune til å gi en høringsuttalelse som ikke gir uttrykk for støtte til de foreslåtte lovendringene, hverken primær- eller sekundærforslaget, og som sier et klart nei til innføring av søndagsåpne butikker.

Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius
Ingebjørg Ribe Rudihagen

Lillesand KrF


av

Stikkord: