Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei

Resolusjon vedtatt av KrF Lillesands Årsmøte 30.01.2017:

Lillesand KrF ser med uro på at mange av de minste skolebarna i vår kommune må ferdes langs farlige skoleveier, uten å ha krav eller tilgang på skoleskyss.

Fylkeskommunen eller staten burde ta kostnaden for skoleskyss, når veibredde, lysforhold, farlige svinger gjør skoleveien trafikkfarlig.

Fylkeskommunen dekker normalt kostnader for skoleskyss til elever som har krav på det. Selv om kommunen har mulighet til å vurdere skoleveier som trafikkfarlige, følger det ikke med noen midler, og prioriteringen må i tilfelle gå på bekostning av andre kommunale tjenester eller funksjoner.

Grensen for gratis buss er 2 km for 1. klassinger og 4 km for 2. klassinger og eldre. Grensen holdes på meteren uten hensyn til trafikkfarlige, smale og mørke strekninger, for eksempel i Høvåg og Heldal.

Lillesand KrF henstiller til fylkestingsgruppa i Aust-Agder KrF om å løfte saken, for å prøve å få til en ordning hvor fylkeskommunen kan ta en større andel av kostnadene for skoleskyss, også når barna bor innenfor de fastsatte grensene.

Lillesand KrF henstiller også til stortingsgruppa i KrF om å foreslå endringer i Opplæringsloven, slik at barn med trafikkfarlig skolevei blir bedre ivaretatt.

På lengre sikt må Lillesand kommune prioritere å bygge ut trafikksikre sykkelstier i minst 4 km avstand fra alle grunnskoler.

Barna er det mest verdifulle vi har. De har rett til å ha en trafikksikker transport til skolen.

 

Kontaktinformasjon

Oddvar Espegren
Nyvalgt lokallagsleder
E-post: oddvar.espegren@gmail.com
Telefon: 48959585

Andreas Brovig
Gruppeleder
E-post: abrovig@gmail.com
Telefon: 41342332


av

Stikkord:

Kommentarer

Ett kommentar til “Gratis buss til barn med trafikkfarlig skolevei”

  1. […] som leder. Anne Berit Repstad rykket opp som fast medlem og vi fikk to nye som varamedlemmer. En resolusjon om trafikkfarlig skoleveier ble […]