Justøyfamiliens Bibelcamping. Foto: jfc.no

Full seier til Lillesand bystyre og bibelcampen!

Uttalelse fra Jorunn Lossius (KrF). Sivilombudsmannen har kommet med en grundig uttalelse.

Han har vurdert Fylkesmannens vedtak fra 2016 der bibelcampingen ble nektet å bruke lydanlegg flere dager i uken, og der campingen ikke fikk lov å bruke teltet sitt i helgene.

Etter at ombudsmannen har gjennomgått vedtaket og fylkesmannens vurdering, står ingenting tilbake som gyldig avgjort og med autoritet for videre behandling av saken.

Fylkesmannen har brukt feil hjemler. Han har vist til reglene om stansing, men ikke vurdert om vilkårene er oppfylt. Han har vist til reglene om retting, men heller ikke vurdert om de vilkårene er oppfylt.

Ombudsmannen påpeker også at fylkesmannen uansett ikke hadde hjemmel for å vedta retting i 2016.

Ombudsmannen påpeker så to vilkår og en rekke forhold som skal vurderes i en sak om retting: Det må foreligge en «helserisiko» og «ulempen ved retting må står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdene rettes».

Ombudsmannen viser til at anbefalte grenseverdier vil danne et naturlig utgangspunkt for vurderingen av om vilkåret om helserisiko er oppfylt i saken og om begrensningene som treffes er forholdsmessige.

  • Fylkesmannen har etter ombudsmannens uttalelse tatt sine vurderinger på feil grunnlag.
  • Fylkesmannen har gjort feil ved å se bort fra lydmålinger, og der han heller ikke begrunner sitt vedtak om krav om lydfri dager.
  • Fylkesmannen har gjort feil når han ikke begrunner hvorfor han ser bort fra grenseverdiene fastsatt i veileder og etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen har gjort feil når han ikke begrunner sin forholdsmessighetsvurdering.

«Lillesand bystyre har foretatt en slik vurdering som ombudsmannen slår fast at loven krever, og KrF er svært glade for at det nå er klart at fylkesmannens vedtak fra 2016 ikke setter en ramme for campingens virksomhet.

Dette er også en viktig seier for lokaldemokrati, og for lokalpolitikeres rett til å gjøre helhetlige vurderingen og avveininger» sier Jorunn Gleditsch Lossius, varaordfører for KrF i Lillesand.


Stikkord: