Fra programmet: Hjerterom for sårbare grupper

Fellesskapet har et ansvar for å ivareta personer som trenger ekstra støtte i ulike livsfaser. Medmenneskelighet og verdighet står sentralt i KrFs ideologi. Solidaritet er grunnlaget for vår alkoholpolitikk.

Vi vil arbeide for:

 • Å begrense tilgjengeligheten til alkohol innenfor rammene av rusmiddelspolitisk handlingsplan.
 • Intensivering av kontrollene på skjenkestedene.
 • Å sikre flere alkoholfrie arenaer.
 • Et verdig bo- og tjenestetilbud til personer som sliter med rus/psykiatri.
 • Videreføring av «Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge» (SLT ordningen).
 • Å sikre ressurser og faglig kompetanse i barnevernet.
 • God integrering av de innvandrere kommunen tar imot – etablere en faddertjeneste.
 • Å slutte opp om lengeværende asylbarn.
 • Raus holdning til bosetting av flyktninger.
 • Å utvikle Lillesand Voksenopplæring med yrkesrettet utdanning og norskopplæring.
 • Støtte til familierådgivning, for eksempel LEVEL.
 • Styrking og videreutvikling av «Tjenesten».
 • Full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for funksjonshemmede.
 • Å styrke kommunens arbeid mot vold i nære relasjoner.
 • Støtte til abortforebyggende tiltak.
 • Å prioritere midler til arbeidet ved familiesenteret.
 • Å sørge for et godt dagtilbud til funksjonshemmede.
 • Et verdig botilbud for alle i Lillesand.

 


Publisert

i

av

Stikkord: