Fra programmet: Hjerterom for eldre

Folk lever lenger og er lengre friske i dag enn for bare få år siden. Flere ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må kommunen utvide tilbudet av gode hjemmetjenester. Men vi har fortsatt en stor gruppe som trenger bo- og omsorgstilbud fra det offentlige.

Det er ikke bare helse og omsorg som er behovet. Mange trenger et sosialt tilbud som gir livsglede. Eldre har erfaring og kunnskap som mange ønsker å bruke i arbeid og samfunnsliv. Dette kan kommunen legge til rette for.

Vi vil arbeide for:

  • Videre utvikling av Høvågheimen, med nærliggende borettslagstilbud.
  • At Dovreområdet utvikles til fremtidens helsesenter, med et komplett tilbud for eldre, borettslag, sosiale møtesteder og adgang til grøntområder.
  • Å styrke kommunens arbeid med hverdagsrehabilitering og hjemmebaserte tjenester, slik at flere kan bo hjemme lenger og få en verdig alderdom.
  • Mulighet for fortsatt drift av Sjømannshjemmet i kommunal eller privat regi.
  • Medinnflytelse ved tildeling av kommunale tjenester for eldre.
  • Å sikre nok sykehjemsplasser og behandlingstilbud for eldre.
  • Tilgang til kollektivtransport i hele kommunen, eventuelt i samarbeid med drosjenæringen.
  • Internettkurs for eldre.
  • Fokus på faglig kvalitet og brukermedvirkning.
  • Utvikling og bruk av velferdsteknologi.

Publisert

i

av

Stikkord: