Forslag til fylkestinget om bredere veiskuldre

Andreas Brovig (KrF) fremmer nå forslag i fylkestinget om å prøve ut bygging av bredere veiskuldre, som alternativ til full gang- og sykkelvei. Mange steder i Lillesand vil dette kunne være aktuelt, og bidra til økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier.

 

Interpellasjon om bredere veiskuldre

Aust-Agder fylkeskommune forvalter 1560 km med vei. Langs disse veiene ferdes mange myke trafikanter, ikke minst hvor det er skoleveier. Det er et paradoks i Norge at kravet på skolegang ikke følges av retten til trygg skolevei.

Dagens regelverk (Opplæringsloven) tilsier at elever i 1. klasse må ferdes inntil 2 km for å komme til skolen, og fra 2. klasse gjelder 4 km grense. Utover disse avstandene gis rett til skoleskyss, som fylkeskommunen bekoster. Elever som har farlige skoleveier, for eksempel på grunn av høy trafikkmengde eller en utforming av veien som gjør at den er smal eller har dårlig sikt, kan ha rett til skoleskyss om veien blir vurdert som særlig farlig eller vanskelig. Det er kommunen som gjør vurderingen og som også må dekke kostnaden for skoleskyss etter denne unntaksbestemmelsen.

I praksis er det svært mange elever i fylket som har farlig skolevei, men hvor den ikke er definert som særlig farlig eller vanskelig, og dermed får de ikke skoleskyss. Disse elevene må da gå på veien uansett, hvis ikke de har foreldre som kan kjøre, alternativt kan ta buss på egen bekostning dersom det finnes et aktuelt busstilbud.

Fylkeskommunen som veieier og som ansvarlig for skoleskyss har et ansvar for å skape tryggere veier for myke trafikanter. Men det er svært kostbart og tidkrevende å bygge sikrere veier eller nye gang- og sykkelveier.

På strekninger det i overskuelig fremtid ikke vil kunne bygges gang- og sykkelvei, men hvor det er utrygt for myke trafikanter å ferdes, bør man kunne vurdere å bygge bredere veiskulder med sikring eller andre enkle løsninger. Selv om det ikke er gang- og sykkelvei etter normal standard, kan det fungere som en erstatning og bidra til å utvide de små marginene, som ofte er i dag mellom kjøretøy og myke trafikanter på mange av våre fylkesveier.

E18 gjennom Bamble er et eksempel på hvor veiskuldra er bredere enn normen. Om bredden på veiskuldre der skulle regelverket tilsi en skulderbredde på 1,5 meter i Bamble. Nye Veier AS ba om, og fikk godkjent gjennom brev fra Vegdirektoratet 13. oktober 2016, tillatelse til å bygge to meter brede veiskuldre, og økte med andre ord bredden i forhold til veinormalens krav.

På samme måte ville bredere veiskuldre på mange av våre fylkesveier kunne gjennomføres, etter godkjenning av Vegdirektoratet, og bidra til økt trygghet for myke trafikanter. En slik utbygging vil kunne være både billigere og raskere enn tradisjonell utbygging av gang- og sykkelvei.

 

Mitt spørsmål til fylkesordføreren er derfor:

Vil fylkeskommunen kunne etablere prøveprosjekter med utbygging av bredere veiskulder (med sikring) på utvalgte steder i Aust-Agder, hvor det i overskuelig fremtid ikke vil kunne bygges full gang- og sykkelvei?

 

Andreas Brovig

Kristelig folkeparti

Lillesand 12.10.2017


av

Stikkord: