Forslag for tryggere skoleveier

Leserinnlegg i Lillesands-Posten 24.3.2017

KrF har lovet å sette trafikksikkerhet og trygge skoleveier øverst på agendaen. Det handler om å ta vare på alle myke trafikanter, med spesielt fokus rettet mot barn og unge. Fra 6 års alder må alle barn gjennomføre obligatorisk skolegang. Det burde være en selvfølge at kravet på skolegang følges av en rettighet til å ha en trygg vei til skolen.

Opplæringsloven slår fast at barn i 1. trinn får skoleskyss dersom de bor lenger enn 2 km fra skolen. Fra 2. trinn og oppover gjelder 4 km grense. Selv om det er viktig med fysisk aktivitet, og at barn og unge går eller sykler til skolen, så vil det i mange tilfelle være mye å kreve av en 7. åring å gå inntil 4 km med tung skolesekk både til og fra skolen. Vinterstid vil dette være ekstra utfordrende. Lillesand KrF har gjentatte ganger tatt opp denne saken med vårt fylkeslag og stortingsgruppe. Vi mener at Opplæringslovens krav bør endres, og at forslagsvis hele barnetrinnet kunne ha 2 km som avstandsgrense for retten til skoleskyss.

Når barna først forventes å gå til skolen, må det være et absolutt krav på at skoleveien skal være trygg. I dag vurderer kommunen skoleveiene etter en rekke momenter som fremkommer av Trafikksikkerhetsplanen. Så sant skolen ikke blir vurdert som «særlig farlig» av kommunens trafikksikkerhetsutvalg, vil ikke barna få tilbud om skoleskyss.

I realiteten er det mange skolebarn som har en farlig skolevei, men ikke særlig farlig. Og dermed forventes de å gå på veier som har tett trafikk, uten lys eller fortau, gjennom hele skoleåret. Noen av de verste eksemplene i kommunen er fylkesveiene på Ørland og Opseng-Indre Årsnes i Høvåg, på Glamsland/Kleivsmoen og veien ut på Flørenes. Disse er åpenbart farlige skoleveier, men ikke definert som særlig farlige, og dermed får barna ikke skoleskyss.

Lillesand KrF mener at det må utarbeides klare kriterier for hva som er en særlig farlig eller vanskelig skolevei, slik at man i så liten grad som mulig bruker skjønn.

Vi mener også at i avvente av nasjonale regelendringer for skoleskyss, bør Lillesand kunne gjøre som eksempelvis Froland kommune. De har utvidet retten til skoleskyss til å også omfatte 2. trinn. Forskjellen på en 6- og en 7-åring i trafikken er ikke nødvendigvis stor.

I tillegg mener vi at det må være et langsiktig mål med trygg sykkel/gangvei langs alle skoleveier i 4 km omkrets av en skole.

Nå som Trafikksikkerhetsplanen skal opp til behandling i bystyret vil vi derfor fremme forslag om å utrede disse tingene. Dette kommer i tillegg til at vi sammen med resten av det politiske flertallet fremmet forslag i budsjettprosessen om at alle skoleveier skulle gjennomgås, og vurderes opp mot kommende budsjett. Tanken bak dette var å kunne enten konstatere behov for skoleskyss og budsjettere dette, eller å planlegge utbedringer av veistandard og kommende gang/sykkelsti.

Til syvende og sist handler dette å ta være på våre barn og unge. Vi i KrF lovet i forrige valgkamp å ha barneperspektiv i alle saker, og vi mener at det som er bra for barn og unge, er bra for alle.

Andreas Brovig, gruppeleder

Jorunn Gleditsch Lossius, varaordfører

Oddvar Espegren, lokallagsleder, medlem Oppvekstutvalget

Anne Berit Repstad, medlem Planutvalget

Lillesand Kristelig Folkeparti