Forespørsel om trygge skoleveier

Til bystyret i oktober 2016.

Barns plikt til å gå på skolen bør følges av retten til en skolevei som er tilrettelagt for gående og syklende, skriver Trygg Trafikk på sin hjemmeside. Kommunen er medlem i Trygg Trafikk, og bystyret vedtok 29.10.2014 at kommunen skulle jobbe for å få kvalitetsstempelet «Trafikksikker kommune».

Opplæringsloven fastsetter at barn i 1. skoletrinn har krav på skoleskyss når de har lenger enn 2 km skolevei. For øvrige trinn gjelder 4 km som grense. Mange barn i kommunen – så unge som 7 år – har altså inntil 4 km skolevei, noe som i utgangspunktet kan ta lang tid å gå. For skolebarn med tung sekk på ryggen vil det i vinterhalvåret kunne ta enda lenger tid.

Ekstra utfordrende blir det når barna må gå langs mørke veier med verken gang/sykkelvei eller fortau, hvor det i tillegg er mye trafikk i tidsrommet når de går til og fra skolen. Dette er tilfelle mange steder i kommunen, som for eksempel Flørenes, Glamsland, Ørsland, Opseng og Åmland.

Trafikksikkerhetsutvalget har mulighet til å vurdere skoleveier som særlig farlige. Nylig har det fremkommet at utvalget har vurdert en trase på Ørsland i Høvåg, hvor barn må gå på riksvei 401 i en halv kilometer, som «ikke særlig farlig skolevei». Dette på tross av det verken er fortau eller gang/sykkelvei, på en godt trafikkert hovedvei gjennom Høvåg.

Bystyret vedtok i budsjettsaken i fjor følgende:
«Bystyret ber rådmannen via trafikksikkerhetsutvalget legge frem en sak om sikring av skoleveier, som inneholder, oversikt over aktuelle traseer som må forbedres, slik at de kan vurderes i kommende budsjett, opp mot ATP eller fylkeskommunen.»

De aktuelle traseene som vurderes kan, og bør, omfatte alle skoleveier som går langs veier som mangler fortau og/eller gang/sykkelvei. Og spesielt dem som ikke har et skysstilbud i dag. For å kunne fatte et godt vedtak om prioriteringer til for eksempel ATP må vi ha et godt grunnlag.

På bakgrunn av dette stiller jeg følgende spørsmål:
1. Hvordan er statusen på kommunens søknad om å bli en «trafikksikker kommune» hos Trygg Trafikk?
2. Når får trafikksikkerhetsutvalget og bystyret den etterspurte saken om aktuelle traseer som må forbedres?

Andreas Brovig
Bystyremedlem KrF

Lillesand 30.09.2016


av

Stikkord: