Forespørsel om forslag om søndagsåpne butikker

DSC_0036

KrF ønsker at Lillesand kommune skal avgi høringsuttalelse i den pågående høringen om søndagsåpne butikker. Ingebjørg Ribe Rudihagen fremmer derfor en forespørsel i førstkommende bystyremøte.

FORESPØRSEL

Viser til den pågående høringen vedrørende søndagsåpne butikker. I selve høringsnotatet foreslår Kulturdepartementet på bakgrunn av setningene i Sundvolden-erklæringen endringer i helligdagsloven slik at butikker får mulighet til å holde åpent på alle vanlige søndager.

I tillegg inviteres høringsinstansene til å komme med synspunkter på et annet forslag (Venstres forslag), hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune.
Vi ser at regjeringen strever med å gi gode svar på hvorfor de ønsker å gjøre en slik endring. Vi registrerer også at både folket, miljøorganisasjonene, kirken, NHO, LO alle er imot regjeringens forslag om søndagsåpne butikker.

Lillesand KrF mener at det verken er behov for eller hensiktsmessig med liberaliseringer som legger til rette for mer søndagshandel utover det som det i dag er adgang til. Tvert imot at det er viktig å opprettholde grenser for kommersiell aktivitet på søndager og helligdager. Begrensningene bidrar til å opprettholde skillet mellom hverdag og helg. Søndagen er en felles fridag, turdag og hviledag, og det er en betydningsfull samfunnsverdi å videreføre søndagen som en annerledesdag for befolkningen. Det bør legges til rette for at flest mulig av arbeidstakerne i varehandelen får mulighet til fri på søndager. For mange er dette en del av kampen for rett til et familieliv.

Sett ut i fra både et folkehelseaspekt og et miljøaspekt, er det svært betydningsfullt at søndagen bevares som felles fridag. Denne fridagen gir også spillerom for organisasjonsliv, kulturliv og trosliv – alle viktige komponenter som ivaretar helheten ved det å være menneske.

Regjeringens begrunnelse for forslaget er at tilbud og etterspørsel skal regulere, at butikker skal selv bestemme når de har åpent, at og dette vil medføre likebehandling mellom butikker og bransjer, forenkling og avbyråkratisering.

For Lillesand vil foreslåtte endringer i helligdagsloven blant annet medføre at handelen i sentrum vil bli skadelidene. Ifølge Handelens samarbeidsutvalg kan vi ved en slik lovendring forvente oss større og færre vareutsalg og at mer av handelen flyttes inn i kjøpesentre.

Venstres løsning om at kommunen skal kunne avgjøre dette lokalt presenteres som et alternativt forslag til endring i helligdagsloven. Men denne løsningen vil kunne føre til forskjeller mellom kommuner, den kan virke uheldig for næringsdrivende som kan oppleve handelslekkasje til konkurrenter, og forbrukere kan oppleve ulik tilgang på varer. Den kan også øke kommunenes arbeidsoppgaver.

Lillesand KrF er ikke enig i at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere åpningstidene og mener at endringer i helligdagsloven legger til rette for en grunnleggende samfunnsendring som ikke er ønskelig.

Mine spørsmål til ordfører er:

  1. Har Lillesand kommune avgitt høringsuttalelse i denne saken?
  2. Vil ordføreren støtte at Lillesand kommune avgir en høringsuttalelse som sier et klart nei til innføring av søndagsåpne butikker?

Jeg ber om svar i førstkommende bystyre.

Ingebjørg Ribe Rudihagen (KrF)


av

Stikkord: