Forespørsel om brukermedvirkning

Bystyremedlem Andreas Brovig har sendt en forespørsel om brukermedvirkning til ordføreren, som blir besvart i bystyremøtet 9. september 2015. Les den her.

Forespørsel om brukermedvirkning

I flere av de kommunale tjenestene pågår et kontinuerlig forbedringsarbeid som i stor grad baserer seg på brukerundersøkelser. Skolene har en årlig tilstandsrapport, som legges frem til politisk behandling hver høst, og det er nylig gjennomført et større kvalitetsprosjekt innenfor eldreomsorgen hvor omfattende miljøundersøkelser har vært sentralt. Med miljøundersøkelser menes intervjuer eller skriftlige undersøkelser rettet mot brukere, pårørende og ansatte, undersøkelser som omfatter flere ulike grupper.

Brukerundersøkelser / miljøundersøkelser er en naturlig del i ethvert forbedringsarbeid og vil både gi dem som er berørt av en tjeneste mulighet til å uttale seg og se at deres innspill blir ivaretatt på en god og systematisk måte. Undersøkelsene vil avdekke alt som fungerer bra, men også områder hvor det er forbedringspotensial.

For å sikre en god kvalitet i en kommunal tjeneste mener jeg at vi som folkevalgte kan forvente at dette er en del av forbedringsarbeidet, og at det skjer jevnlig. Systematiske undersøkelser vil kunne gi en trygghet og avklaring til både brukere, pårørende og ansatte. Vi opplever at kvalitetsprosjektet i eldreomsorgen har blitt tatt imot positivt, og deler av det opplegget bør kunne gjennomføres også i andre tjenesteområder.

 

På bakgrunn av dette ber jeg om svar på følgende spørsmål:

– I hvilken grad gjennomføres systematiske bruker-, pårørende-, og ansattundersøkelser i habiliteringstjenesten?

– Vil kvalitetsarbeidet innenfor eldreomsorgen skje systematisk fremover, med for eksempel årlige undersøkelser?

– Har kommunen en overordnet strategi for brukermedvirkning? Hvis ikke, hvordan kan dette etableres sektorovergripende for de ulike kommunale tjenestene hvor det er relevant?

 

Jeg ber om svar i bystyremøtet 9. september.

 

Andreas Brovig (KrF)

Bystyremedlem


av

Stikkord: