Folkehelsearbeid

Mai-Liss Sørbotten (KrF) har laget et faglig fokusert leserbrev om folkehelsearbeid og knytter det opp mot KrFs politikk på området, og lokalt arbeid i både Lillesand og Birkenes.

fotball

Det aller viktigste helsearbeidet er arbeidet for å hindre at folk blir syke. Forebygging må derfor få et sterkere fokus enn det har hatt.

Med virkning fra 1. januar 2012 ble både ny folkehelselov og innføringen av den såkalte Samhandlingsreformen iverksatt. Både den nye lovgivningen og innføringen av den omfattende reformen setter sterkere fokus på betydningen av forebygging, tidlig intervenering og «helse-i-alt» prinsippet.

Formålet med loven er:

«…å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid» (Lov 2011-06-24 nr.29.)

 

Lillesand og Birkenes kommuner er godt i gang med dette arbeidet. Det er viktig at kommunene ansetter kompetente mennesker med riktig utdannelse. I vår ansatte Lillesand kommune en folkehelsekoordinator i 70 % stilling. Birkenes har nylig innviet utendørs treningspark for å fremme folkehelsa i kommunen. Lillesand kommune har også lagt til rette for økt fysisk aktivitet med blant annet oppgradering av området ved Springvannsstemmen.

Krf sier i sitt partiprogram av Folkehelseloven må følges av en enda sterkere økonomisk satsing. Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide og Line Henriette Hjemdal fremmet i november 2012 et forslag til Stortinget om tiltak for økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse.

I årene framover må det satses sterkere på helsefremmende tiltak. Det helsefremmende arbeidet i nærmiljøet bør skje i samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner. Det er viktig å starte opp tidlig. Det er viktig med økt fysisk aktivitet i skolen, og barnehagene må få rammer som gjør at de kan tilby sunn og næringsrik mat.

 

Det forebyggende arbeidet må fokusere på både psykisk og fysisk helse. I min jobb som daglig leder ser jeg hvor viktig det er med helsefremmende tiltak. Helsefremmende tiltak gir større glede i arbeidet og gir de ansatte et bedre psykososialt arbeidsmiljø. Jeg oppfordrer alle ledere både i offentlig og privat sektor til å satse på helsefremmende tiltak for sine ansatte.

 

Mai Liss H Sørbotten

Lillesand Krf

 


Publisert

i

av

Stikkord: