Et politisk regnskap for Høvåg

Leserinnlegg til Høvågavisa 10/9 2015, om hva vi gikk til valg på for Høvåg, og hva vi har oppnådd.

Foto: Terje Skjerdal
Foto: Terje Skjerdal

For fire år siden gikk KrF til valg med en klart politikk for Høvåg. Vi sa til og med at «KrF er partiet for deg i Høvåg!» og vi står fast ved de ordene. Etter fire år som folkevalgte opplever vi selv at vi har fått gjennomslag for mye. Vi har vært opptatt av å levere et solid politisk regnskap for disse årene, og med det vise at KrF er til å stole på. En stemme på KrF betyr innflytelse, selv om vi ikke oppnår eget flertall.

Vi har hatt et godt samarbeid med Høyre og FrP i denne perioden. Vi har ikke alltid vært enige i saker som for eksempel alkoholpolitikk, flyktningpolitikk eller i tiggersaken, men vi har også gang på gang vist at vi har fått gjennomslag for våre saker. Vi har også i en konstruktiv ånd funnet enighet rundt viktige saker, og fremmet felles forslag.

Et av dem var opprustningen av uteområdet ved Høvåg skole. Ungdommene ved ungdomstrinnet hadde i flere år ønsket utbedringer og nytt utstyr. Vi øremerket midler i vårt budsjettforslag til dette. En skolestrukturutredning i 2012 foreslo nedleggelse av ungdomstrinnet i Høvåg. KrF kjempet imot og i stedet for nedleggelse ble ungdomstrinnet bygget ut med flere nye klasserom.

Frivilligheten står sterkt i Høvåg, både i aktiviteter knyttet til Høvågheimen, idrett, menighet og ungdomsarbeid. For oss har det vært spesielt viktig å støtte opp om barn og unges engasjement. Noe av det første KrF fremmet og fikk samarbeidspartiene med på i denne perioden, var å innføre en fast årlig økonomisk støtte til ungdomsarbeidet PUSH ved menigheten i Høvåg. PUSH er et lavterskeltilbud som tilbyr et godt, rusfritt miljø og er et godt supplement til kommunens ungdomsklubb Grasroda.

Noe av det første vi gjorde i 2011 var også å gjeninnføre støtte til MOT – antimobbeprosjekt i skolen – og Polenturene. Dette vet vi har vært viktig for mange i Høvåg, og det er snakk om små midler i den store kommuneøkonomien.

Kommuneøkonomien er imidlertid anstrengt og det gir oss begrenset handlingsrom for satsninger, men alt trenger ikke å koste penger. Det å sikre flere båtplasser har vært viktig for oss i KrF og vi har fått vedtatt planer for flere nye båthavner i Høvåg og kommunen.

Bystyret utnevner hver periode en representant til Kirkelig Fellesråd, for å representere kommunen. Denne posisjonen har KrF hatt og vi har prøvd å bidra aktivt på ulike måter. Kirka har også hatt store utfordringer med økonomien, og i 2013 ble det foreslått å legge ned menighetskontoret i Høvåg. Da fikk vi bystyret med oss på å øke tilskuddet til kirka, for å unngå store kutt og kunne bevare menighetskontor i Høvåg.

Det å beholde meningshetskontoret i Høvåg tror vi har vært viktig for mange eldre. Vi har også vært opptatt av å skjerme kjøkkenet ved Høvågheimen, og fra og med høsten 2015 utvides antallet plasser som er i bruk ved Høvågheimen. Dette er med på å styrke omsorgsinstitusjonens plass i kommunen og lokalsamfunnet.

I 2011 gikk KrF til valg på å jobbe for Høvåg – og det har vi gjort. Den 14. september ber vi om fornyet tillit, og håper på at flere av dere i Høvåg velger vår valgliste i år. Vi har mange kandidater på listen som enten bor eller har tilknytning til Høvåg og vi har en tydelig og fremtidsrettet politikk for kommunen og for Høvåg. Vårt program handler om å sette barn og unge fremst, om å støtte opp om frivillighet og om å se eldre som en ressurs. Les programmet vårt på www.lillesandkrf.no.

Andreas Brovig
Bystyremedlem og 2. kandidat

Ingebjørg Ribe Rudihagen
Bystyremedlem, lokallagsleder