Budsjettet for 2016 er vedtatt

DSC_0066

Lillesand bystyre vedtok i sitt møte 9. desember budsjett for 2016. KrF har vært opptatt av at bystyret vedtar et realistisk og langsiktig budsjett som er kvalitetssikret av fagpersoner i administrasjonen, og som er i tråd med de verdier KrF står bak. Rådmannen har med sitt budsjettforslag gitt et godt utgangspunkt. I hovedsak var det rådmannens forslag som ble vedtatt, men med noen endringer i økonomiplanen og en rekke utredningsoppdrag.

KrF har lenge hatt en prinsipiell motstand mot eiendomsskatten, men kommunen vil ikke klare å fjerne eiendomsskatten nå, uten å gjøre dramatiske kutt i tjenestene. Vi har i valgkampen også signalisert en litt annerledes holdning til eiendomsskatten, ikke minst etter kommunens økonomiske utfordringer de siste årene.

KrF ønsker å drive en ansvarlig økonomisk politikk. På bakgrunn av det har punktet om å gjeninnføre bunnfradraget fra 2017 vært særdeles vanskelig for KrF å svelge. I tidligere budsjettdebatter har det vært tydelig at økonomiplanen er nettopp en plan og kan justeres frem til endelig budsjettbehandling. Vi vil derfor vurdere den økonomiske situasjonen i 2016 og i budsjettbehandlingen neste høst vil vi være med på et ansvarlig vedtak om budsjett for 2017.

Reduksjonen i VA-investeringer har også vært utfordrende for KrF å gå med på, da det får liten effekt for gebyrnivåene i forhold til det som utsettes av vedlikeholdsarbeid. Som del av et helhetlig fremforhandlet forslag, så valgte KrF allikevel å stemme for forslaget. KrF har i budsjettet blant annet fått gjennomslag for forslag om trafikksikkerhet og sikre skoleveier. Mange av KrFs hjertesaker ligger allerede inne i rådmannens forslag, saker som er videreført fra tidligere år. Herunder styrking av skolehelsetjenesten, støtte til frivillighet og kristent barne- og ungdomsarbeid, antimobbearbeid og Polenturer for skoleelever.


Publisert

i

,

av

Stikkord: